Tuesday, June 30, 2009

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 7

A catalyst for teaching critical thinking in a large university class in Taiwan: asynchronous online discussions with the facilitation of teaching assistants.

Ya-Ting C. Yang
Educational Technology Research & Development 2008

Kajian ini telah direka bentuk bagi menyiasat kesan-kesan bagi mengajar kemahiran pemikiran kritikal (CTS) dalam kelas yang besar melalui forum perbincangan online (ADFs) dengan dibantu oleh penolong pendidikan. Satu prauji dan posttest reka bentuk kuasi percubaan dengan satu kumpulan bandingan telah digunakan untuk membuktikan keberkesanan. Pembolehubah berstruktur bebas adalah ADFs dengan dua levels—without Socratic dialog, dan dengan Socratic berdialog, meniru dan dimudahkan oleh penolong pendidikan melalui ADFs yang berstruktur, manakala pembolehubah bersandar adalah tahap pelajar CTS sebagai diukur oleh dua penilaian berbeza: California Critical Thinking Skills Test dan Skema Pengekodan untuk Evaluating Pemikiran kritis.

Kajian dijalankan ke atas 278 pelajar kolej di Taiwan. Satu daripada pengalaman pelajar dalam pelajaran adalah mempunyai peluang untuk berfikir secara bebas dan idea mereka sendiri.

Tujuan ini kursus bagi menggalakkan pemahaman oleh pelajar bukan di bidang kejuruteraan mengenai konsep asas dan istilah untuk bekalan elektrik. Kandungannya terbahagi kepada 8 unit: (1) sifat dan asal bekalan elektrik, (2) bekalan elektrik dan kemagnetan, (3) pengelasan bateri, (4) arus terus (DC) generator dan DC motor, (5) arus ulang-alik (AC) generator dan AC motor, (6) tranformer, (7) konsep litar, dan (8) ciri-ciri kuasa elektrik.

Reka bentuk bercampur-campur ANOVA telah diusahakan bagi mengenal pasti sama ada terdapat pertentangan pendapat antara perbandingan dan kumpulan percubaan pada CCTST, dan sama ada terdapat satu pertentangan pendapat antara prauji dan posttest CCTST dalam kumpulan.

Terdapat batasan yang mungkin menjejaskan hasil kajian ini. Yang pertama had kajian ini adalah tahap pelajar CTS telah diukur oleh keputusan daripada CCTST dan caruman mereka untuk perbincangan dalam talian. Had kedua adalah sampel dalam kajian ini adalah dari sampel rawak. Ketiga, CT adalah satu proses mental bagi menjelaskan serta menilai tindakan dan kegiatan yang satu ditemui dalam hidup.

Ulasan Jurnal Kejurulatihan Komputer 5

Diagnostic online assessment of basic IT skills in 1st-year undergraduates in the Medical Sciences Division, University of Oxford.

Vivien Sieber,
Medical Sciences Division, University of Oxford, Oxford, United Kingdom,
British Journal of Educational Technology, Vol 40(2), Mar 2009. pp. 215-226.

Jurnal ini mengkaji tentang Taksiran diagnostik dalam talian kemahiran asas IT kepada mahasiswa tahun pertama (2003- 06) dalam Sains Perubatan, University of Oxford. Kajian dijalankan kepada 846 mahasiswa berkenaan di permulaan penggal pertama mereka. Ujian diagnostik dalam talian membolehkan pelajar mengenal pasti pengetahuan / kecekapan dan menerima soalan maklum balas dengan cepat. Ia juga dapat mengenal pasti kelemahan atau aspek yang memerlukan bimbingan.

Kemahiran IT penting kerana majikan mengadu graduan yang baru kurang kemahiran apabila mereka mula bekerja.

e-Assessment menyediakan peluang untuk taksiran diagnostik yang mempunyai potensi mengajar sebagai contoh, membolehkan sesi pemulihan di permulaan kerjaya mahasiswa. Bengkel Pengenalan IT telah diadakan dalam makmal komputer dengan 45 buah stesen kerja. Aktiviti urutan pembelajaran berstruktur telah dibentangkan dalam dalam persekitaran pembelajaran maya (VLE) Bodington dan sesi maklum balas dikutip dengan soal selidik alat VLE. Taksiran diagnostik itu dihantar menggunakan Question mark Perception (v3.4) (Pengkomputeran Question mark Bhd, London, United Kingdom; Perbadanan Question mark, Norwalk, Connecticut, Amerika Syarikat).

Mereka kemudiannya meminta untuk mengenal pasti MSWord, WordPerfect, StarOffice /OpenOfficeWriter, MSWorks, WordPro dan sebagainya. ANOVA menunjukkan tidak perbezaan pada keseluruhan diperolehi dalam diagnostik Taksiran IT antara pelajar pada kursus yang berbeza dalam satu tahun atau untuk soalan diulangi dalam tahun yang lain ( f = 7.12, p = 2.78 7).

Kesimpulannya ujian diagnostik dalam talian meningkatkan kemahiran IT di kalangan kakitangan akademik dan pelajar-pelajar. Ia menjadikan pelajar lebih berkeyakinan dan berfikiran kreatif dan inovasi.

Monday, June 29, 2009

Jurnal Kemahiran Berfikir 6

Heuristics and biases as measures of critical thinking: Associations with
cognitive ability and thinking dispositions.


Richard F. West (James Madison University), Maggie E. Toplak (York University),
Keith E. Stanovich (University of Toronto)
Journal of Educational Psychology 2008

Dalam artikel ini, penulis menyatakan terdapat julat dalam psikologi kognitif sebagai aspek pemikiran kritis: kecondongan kognitif dalam heuristik dan mempengaruhi kesusasteraan. Kajian seramai 793 para pelajar(264 lelaki dan 529 wanita), penulis mendapati keupayaan bagi mengelakkan kecondongan adalah sederhana berhubungkait dengan ukuran keupayaan tradisional “critical thinking” bagi sebab menggunakan akal apabila konflik logik dengan kepercayaan.

Kuncikata: pemikiran kritis, heuristik dan mempengaruhi, perisikan, pembawaan pemikiran.

Para peserta menyelesaikan tugasan semasa, 2 hr sesi. Selepas menyempurnakan demografi lembaran maklumat, para peserta selesai, teratur, perangai pemikiran barang, taakulan syllogistic tugas, dan heuristik dan mempengaruhi tugas.

Masalah Taakulan Syllogistic sebahagian besar daripada Markovits dan Nantel (1989), telah disiapkan oleh para peserta. Setiap masalah kata penghakiman kesahan berada di konflik dengan believability kesimpulan. Terdapat dua jenis deduksi tidak selaras. Satu jenis silogisme tidak selaras mempunyai sebaris kesimpulan boleh dipercayai tetapi satu format tidak sah.

Pembawaan PemikiranDua pembawaan pemikiran telah diukur berfikiran terbuka (Stanovich & West, 1997, 2007) dan perlukan kognisi (Cacioppo, Petty, Feinstein, & Jarvis, 1996). Semua perkara telah dijaringkan sebegitu rupa skor lebih tinggi diwakili satu lebih besar kecenderungan terhadap pemikiran berfikiran terbuka.

Jurnal Kemahiran Berfikir 5

Enhancing online collaborative argumentation through question
elaboration and goal instructions.

J.D. Golanics & E.M. Nussbaum
Department of Educational Psychology, University of Nevada, Las Vegas, NV, USA

Kajian ini berkenaan mempertingkatkan talian kolaboratif dalam mengolah soalan dan arahan bermatlamat. Ia boleh memperbaiki pemahaman dan menyelesaikan masalah kemahiran. Kajian menggunakan WebCT untuk meneroka peningkatan penghujahan, menggunakan perbincangan web, ia adalah perkara yang pelajar harus capai.

Kajian ini telah dijalankan di sebuah universiti barat daya. Para peserta seramai 141 orang siswazah didaftarkan dalam psikologi pendidikan (pra perkhidmatan guru) berumur 18 hingga 52 tahun. Peserta membincangkan mengenai kebertanggungjawaban pakaian seragam sekolah pada WebCT. Tujuannya ialah untuk meneroka pembangunan kemahiran menaakul.

Reka bentuk dan prosedur
Para peserta tinjauan dengan demografi rendah, kemudian kaji selidik sikap (jika boleh digunakan). Eksperimen itu menggunakan “crossed design with random assignment”.

Terdapat dua jenis model konsepsi untuk menganalisis hujah (Inci & Warnick 2002): ‘model piawai', menganalisis bagaimana tuntutan bagi mewujudkan hujah, kaunter hujah dan membuktikan salah (Beardsely 1950), dan ‘Model Toulmin' (1958).

Skor menganalisis menggunakan linear berhierarki, ‘pelajar' sebagai Level 1 dan ‘kumpulan' sebagai Level 2. MLwiN, satu program pemadanan pelbagai statistik telah digunakan untuk prosedur ini.

Perbincangan dalam talian mampu menjana pantulan meta kognitif dan co huraian pengetahuan (Baker 2003). Kajian ini menunjukkan yang terdapat sesetengah perkara memudah pengajar itu memperbaiki penjelajahan kaunter hujah dalam persekitaran dalam talian.

Kemahiran kolaboratif menjadikan pelajar berkongsi idea di samping menjana pemikiran yang kreatif dan kritis bersama rakan-rakan.

Jurnal Kejulatihan Komputer 4

Effects of Multimedia Software on Achievement of Middle School Students
in an American History Class.

Karla V. Kingsley (University of New Mexico) Randall Boone (University of Nevada Las Vegas)
Journal of Research on Technology in Education 2008

Jurnal ini mengkaji kesan sains sosial terhadap Perisian Multimedia kepada pencapaian pelajar pertengahan gred 7 kelas sejarah sekolah di barat daya Amerika. Perisian pengajaran digunakan adalah program multimedia interaktif direka untuk mengajar pelajar tersebut melalui video, lagu, animasi, teks, dan media lain bagi membangunkan kemahiran berfikir kritikal (Ignite Learning, 2003). Guru dan aktiviti pelajar, pra uji dan post test skor, dan kaedah percubaan untuk pengajaran dan kawalan keadaan telah didokumenkan.

Kuncikata: multimedia teknologi yang suruhan, pengajaran, perisian pendidikan, sosial kajian-kajian pencapaian.

Kaedah
Alat taksiran aneka pilihan iaitu pra uji dan post test skor disediakan sebagai sumber data rendah dalam bentuk penyelidikan quasi percubaan.

Bentuk Penyelidikan
Kajian ini memeriksa korelasi penggunaan perisian multimedia dan hasil pelajar, markah pencapaian pada kriteria berasaskan ujian piawaian. . Analisis data daripada skor ujian 184 pelajar menggunakan deskriptif dan berdasarkan prosedur statistik inferens dan hasil berorientasikan keputusan ujian. Skor Pra uji dan post test untuk pelajar terkawal dan kumpulan percubaan telah diadili dengan menggunakan ujian t dengan tidak sama varians.
Pelajar diajar oleh empat orang guru yang berbeza. Kumpulan pelajar percubaan menerima rawatan (i.e., use of the Ignite! program) dan tambahan buku teks serta syarahan. Kumpulan kawalan hanya menerima buku teks dan syarahan tetapi tidak gunakan Ignite! program. Sampel keseluruhan adalah 184 pre tests dan post tests, diperolehi dari satu kelompok uji kaji termasuk 93 orang pelajar, dan satu kumpulan kawalan termasuk 91 orang pelajar.

Sepanjang kajian ini, data kualitatif dikutip, pemerhatian mingguan ke bilik darjah ditambah dengan perbualan dan temuduga tidak rasmi dengan guru-guru sepanjang 7 bulan. Menggunakan program perisian komputer Statistical Product dan penyelesaian perkhidmatan (SPSS), deskriptif dan berdasarkan inferens.

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 3

The Effect of Simulation Learning As a Quality Initiative

Peggy Ward- Smith
Urologic Nursing; Dec 2008, Vol. 28 Issue 6, p471-473, 3p

Jurnal ini berkisarkan tentang kesan pengajian simulasi adalah satu inisiatif bagi meningkatkan kualiti kepada latihan dan pendidikan perubatan. Matlamat pengajian simulasi adalah untuk menggalakkan kecekapan klinikal dan kemahiran berfikir (Long, 2004).

Model Simulasi
Jefferies (2005) menyediakan satu model simulasi mengandungi lima komponen. Komponen tersebut ialah guru, pelajar, amalan pendidikan, ciri reka bentuk dan simulasi dan hasil-hasil. Model ini menyediakan pelan induk bagi mengenalpasti simulasi tersebut.

Teknologi dan Pengajian Simulasi Berasaskan Komputer
Lewis, Davies, Jenkins, dan Tait (2001) satu kajian semula maklumat kajian bagi pengajian komputer dalam pendidikan kejururawatan. Kemahiran klinikal pada masa sekarang bertambah kompleks dan ianya cepat bertukar. Maka teknologi pendidikan kejururawatan pada masa ini adalah bersesuaian. Penyelidik seperti Issenberg e.t (1999) menunjukkan teknologi simulasi meningkatkan pengambilalihan pelajar dan mengekalkan pengetahuan daripada kaedah tradisional iaitu ceramah.

Keupayaan Simulasi Berdokumen Seperti Kaedah Pembelajaran
Ia menyediakan satu kaedah bagi pelajar mempraktikkan kemahiran tersebut sebelum dilakukan kepada manusia.

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 4

A Computer-Based Approach to Fostering Motivation and Self-Regulated Learning.
Dresel, Markus1, Haugwitz, Marion2
Journal of Experimental Education; Fall2008, Vol. 77 Issue 1, p3-20, 18p, 2 charts

Jurnal ini mengkaji tentang pendekatan berasaskan komputer bagi memelihara motivasi dan pengajian aturan diri. Para peserta kajian separa percubaan adalah pelajar gred enam seramai 151 orang yang menggunakan program perisian matematik di bilik darjah. Pertama, pelajar menerima attributional perisian dan maklum balas dijanakan. Kedua, pelajar menerima attributional maklum balas dan latihan tambahan pengaturan diri, bagi menggalakkan kawalan meta kognitif.

Kata kunci : sifat maklum balas, latihan berasaskan komputer, kawalan meta kognitif, motivasi.

Kaedah

Pengkaji menjalankan satu quasi experimental dan kajian longitud lebih tempoh 1 tahun kepada pelajar Jerman gred enam menggunakan Mathe Warp (Dresel et Al, 2001) perisian pembelajaran matematik di bilik darjah. Perisian berkenaan menyediakan rumusan keputusan individu dan pilihan dengan maklum balas attributional. Kedua, dalam attributional maklum balas (AC), pelajar-pelajar menyisipkan cara sama dengan MatheWarp dan menerima attributional maklum balas. Ketiga, dalam attributional maklum balas mengandungi soalan kawalan meta kognitif (AMC), pelajar menerima attributional maklum balas, dan lembaran kerja tambahan terdpat soalan kawalan meta kognitif yang mengemukakan proses kawalan penilaian kendiri, perancangan dan matlamat menyediakan, dan memantau.

Soal selidik-soal selidik dijalankan ke atas pelajar 2 minggu sebelum latihan (prauji pada awal tahun persekolahan), 2 minggu selepas tempoh latihan (posttest pada pertengahan tahun persekolahan), dan 5 bulan-bulan selepas tempoh latihan (lanjutan pada akhir tahun persekolahan).

Kelebihan pendekatan berasaskan komputer dapat dikenal pasti di akhirnya iaitu satu kepadatan tinggi attributional maklum balas, prestasi dalaman individu pada perisian ciri taksiran dijana dan peluang untuk memilih tugas sesuai secara berasingan. Kesan-kesan latihan dihasilkan melalui tambahan kawalan meta kognitif.