Tuesday, June 30, 2009

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 7

A catalyst for teaching critical thinking in a large university class in Taiwan: asynchronous online discussions with the facilitation of teaching assistants.

Ya-Ting C. Yang
Educational Technology Research & Development 2008

Kajian ini telah direka bentuk bagi menyiasat kesan-kesan bagi mengajar kemahiran pemikiran kritikal (CTS) dalam kelas yang besar melalui forum perbincangan online (ADFs) dengan dibantu oleh penolong pendidikan. Satu prauji dan posttest reka bentuk kuasi percubaan dengan satu kumpulan bandingan telah digunakan untuk membuktikan keberkesanan. Pembolehubah berstruktur bebas adalah ADFs dengan dua levels—without Socratic dialog, dan dengan Socratic berdialog, meniru dan dimudahkan oleh penolong pendidikan melalui ADFs yang berstruktur, manakala pembolehubah bersandar adalah tahap pelajar CTS sebagai diukur oleh dua penilaian berbeza: California Critical Thinking Skills Test dan Skema Pengekodan untuk Evaluating Pemikiran kritis.

Kajian dijalankan ke atas 278 pelajar kolej di Taiwan. Satu daripada pengalaman pelajar dalam pelajaran adalah mempunyai peluang untuk berfikir secara bebas dan idea mereka sendiri.

Tujuan ini kursus bagi menggalakkan pemahaman oleh pelajar bukan di bidang kejuruteraan mengenai konsep asas dan istilah untuk bekalan elektrik. Kandungannya terbahagi kepada 8 unit: (1) sifat dan asal bekalan elektrik, (2) bekalan elektrik dan kemagnetan, (3) pengelasan bateri, (4) arus terus (DC) generator dan DC motor, (5) arus ulang-alik (AC) generator dan AC motor, (6) tranformer, (7) konsep litar, dan (8) ciri-ciri kuasa elektrik.

Reka bentuk bercampur-campur ANOVA telah diusahakan bagi mengenal pasti sama ada terdapat pertentangan pendapat antara perbandingan dan kumpulan percubaan pada CCTST, dan sama ada terdapat satu pertentangan pendapat antara prauji dan posttest CCTST dalam kumpulan.

Terdapat batasan yang mungkin menjejaskan hasil kajian ini. Yang pertama had kajian ini adalah tahap pelajar CTS telah diukur oleh keputusan daripada CCTST dan caruman mereka untuk perbincangan dalam talian. Had kedua adalah sampel dalam kajian ini adalah dari sampel rawak. Ketiga, CT adalah satu proses mental bagi menjelaskan serta menilai tindakan dan kegiatan yang satu ditemui dalam hidup.

Ulasan Jurnal Kejurulatihan Komputer 5

Diagnostic online assessment of basic IT skills in 1st-year undergraduates in the Medical Sciences Division, University of Oxford.

Vivien Sieber,
Medical Sciences Division, University of Oxford, Oxford, United Kingdom,
British Journal of Educational Technology, Vol 40(2), Mar 2009. pp. 215-226.

Jurnal ini mengkaji tentang Taksiran diagnostik dalam talian kemahiran asas IT kepada mahasiswa tahun pertama (2003- 06) dalam Sains Perubatan, University of Oxford. Kajian dijalankan kepada 846 mahasiswa berkenaan di permulaan penggal pertama mereka. Ujian diagnostik dalam talian membolehkan pelajar mengenal pasti pengetahuan / kecekapan dan menerima soalan maklum balas dengan cepat. Ia juga dapat mengenal pasti kelemahan atau aspek yang memerlukan bimbingan.

Kemahiran IT penting kerana majikan mengadu graduan yang baru kurang kemahiran apabila mereka mula bekerja.

e-Assessment menyediakan peluang untuk taksiran diagnostik yang mempunyai potensi mengajar sebagai contoh, membolehkan sesi pemulihan di permulaan kerjaya mahasiswa. Bengkel Pengenalan IT telah diadakan dalam makmal komputer dengan 45 buah stesen kerja. Aktiviti urutan pembelajaran berstruktur telah dibentangkan dalam dalam persekitaran pembelajaran maya (VLE) Bodington dan sesi maklum balas dikutip dengan soal selidik alat VLE. Taksiran diagnostik itu dihantar menggunakan Question mark Perception (v3.4) (Pengkomputeran Question mark Bhd, London, United Kingdom; Perbadanan Question mark, Norwalk, Connecticut, Amerika Syarikat).

Mereka kemudiannya meminta untuk mengenal pasti MSWord, WordPerfect, StarOffice /OpenOfficeWriter, MSWorks, WordPro dan sebagainya. ANOVA menunjukkan tidak perbezaan pada keseluruhan diperolehi dalam diagnostik Taksiran IT antara pelajar pada kursus yang berbeza dalam satu tahun atau untuk soalan diulangi dalam tahun yang lain ( f = 7.12, p = 2.78 7).

Kesimpulannya ujian diagnostik dalam talian meningkatkan kemahiran IT di kalangan kakitangan akademik dan pelajar-pelajar. Ia menjadikan pelajar lebih berkeyakinan dan berfikiran kreatif dan inovasi.

Monday, June 29, 2009

Jurnal Kemahiran Berfikir 6

Heuristics and biases as measures of critical thinking: Associations with
cognitive ability and thinking dispositions.


Richard F. West (James Madison University), Maggie E. Toplak (York University),
Keith E. Stanovich (University of Toronto)
Journal of Educational Psychology 2008

Dalam artikel ini, penulis menyatakan terdapat julat dalam psikologi kognitif sebagai aspek pemikiran kritis: kecondongan kognitif dalam heuristik dan mempengaruhi kesusasteraan. Kajian seramai 793 para pelajar(264 lelaki dan 529 wanita), penulis mendapati keupayaan bagi mengelakkan kecondongan adalah sederhana berhubungkait dengan ukuran keupayaan tradisional “critical thinking” bagi sebab menggunakan akal apabila konflik logik dengan kepercayaan.

Kuncikata: pemikiran kritis, heuristik dan mempengaruhi, perisikan, pembawaan pemikiran.

Para peserta menyelesaikan tugasan semasa, 2 hr sesi. Selepas menyempurnakan demografi lembaran maklumat, para peserta selesai, teratur, perangai pemikiran barang, taakulan syllogistic tugas, dan heuristik dan mempengaruhi tugas.

Masalah Taakulan Syllogistic sebahagian besar daripada Markovits dan Nantel (1989), telah disiapkan oleh para peserta. Setiap masalah kata penghakiman kesahan berada di konflik dengan believability kesimpulan. Terdapat dua jenis deduksi tidak selaras. Satu jenis silogisme tidak selaras mempunyai sebaris kesimpulan boleh dipercayai tetapi satu format tidak sah.

Pembawaan PemikiranDua pembawaan pemikiran telah diukur berfikiran terbuka (Stanovich & West, 1997, 2007) dan perlukan kognisi (Cacioppo, Petty, Feinstein, & Jarvis, 1996). Semua perkara telah dijaringkan sebegitu rupa skor lebih tinggi diwakili satu lebih besar kecenderungan terhadap pemikiran berfikiran terbuka.

Jurnal Kemahiran Berfikir 5

Enhancing online collaborative argumentation through question
elaboration and goal instructions.

J.D. Golanics & E.M. Nussbaum
Department of Educational Psychology, University of Nevada, Las Vegas, NV, USA

Kajian ini berkenaan mempertingkatkan talian kolaboratif dalam mengolah soalan dan arahan bermatlamat. Ia boleh memperbaiki pemahaman dan menyelesaikan masalah kemahiran. Kajian menggunakan WebCT untuk meneroka peningkatan penghujahan, menggunakan perbincangan web, ia adalah perkara yang pelajar harus capai.

Kajian ini telah dijalankan di sebuah universiti barat daya. Para peserta seramai 141 orang siswazah didaftarkan dalam psikologi pendidikan (pra perkhidmatan guru) berumur 18 hingga 52 tahun. Peserta membincangkan mengenai kebertanggungjawaban pakaian seragam sekolah pada WebCT. Tujuannya ialah untuk meneroka pembangunan kemahiran menaakul.

Reka bentuk dan prosedur
Para peserta tinjauan dengan demografi rendah, kemudian kaji selidik sikap (jika boleh digunakan). Eksperimen itu menggunakan “crossed design with random assignment”.

Terdapat dua jenis model konsepsi untuk menganalisis hujah (Inci & Warnick 2002): ‘model piawai', menganalisis bagaimana tuntutan bagi mewujudkan hujah, kaunter hujah dan membuktikan salah (Beardsely 1950), dan ‘Model Toulmin' (1958).

Skor menganalisis menggunakan linear berhierarki, ‘pelajar' sebagai Level 1 dan ‘kumpulan' sebagai Level 2. MLwiN, satu program pemadanan pelbagai statistik telah digunakan untuk prosedur ini.

Perbincangan dalam talian mampu menjana pantulan meta kognitif dan co huraian pengetahuan (Baker 2003). Kajian ini menunjukkan yang terdapat sesetengah perkara memudah pengajar itu memperbaiki penjelajahan kaunter hujah dalam persekitaran dalam talian.

Kemahiran kolaboratif menjadikan pelajar berkongsi idea di samping menjana pemikiran yang kreatif dan kritis bersama rakan-rakan.

Jurnal Kejulatihan Komputer 4

Effects of Multimedia Software on Achievement of Middle School Students
in an American History Class.

Karla V. Kingsley (University of New Mexico) Randall Boone (University of Nevada Las Vegas)
Journal of Research on Technology in Education 2008

Jurnal ini mengkaji kesan sains sosial terhadap Perisian Multimedia kepada pencapaian pelajar pertengahan gred 7 kelas sejarah sekolah di barat daya Amerika. Perisian pengajaran digunakan adalah program multimedia interaktif direka untuk mengajar pelajar tersebut melalui video, lagu, animasi, teks, dan media lain bagi membangunkan kemahiran berfikir kritikal (Ignite Learning, 2003). Guru dan aktiviti pelajar, pra uji dan post test skor, dan kaedah percubaan untuk pengajaran dan kawalan keadaan telah didokumenkan.

Kuncikata: multimedia teknologi yang suruhan, pengajaran, perisian pendidikan, sosial kajian-kajian pencapaian.

Kaedah
Alat taksiran aneka pilihan iaitu pra uji dan post test skor disediakan sebagai sumber data rendah dalam bentuk penyelidikan quasi percubaan.

Bentuk Penyelidikan
Kajian ini memeriksa korelasi penggunaan perisian multimedia dan hasil pelajar, markah pencapaian pada kriteria berasaskan ujian piawaian. . Analisis data daripada skor ujian 184 pelajar menggunakan deskriptif dan berdasarkan prosedur statistik inferens dan hasil berorientasikan keputusan ujian. Skor Pra uji dan post test untuk pelajar terkawal dan kumpulan percubaan telah diadili dengan menggunakan ujian t dengan tidak sama varians.
Pelajar diajar oleh empat orang guru yang berbeza. Kumpulan pelajar percubaan menerima rawatan (i.e., use of the Ignite! program) dan tambahan buku teks serta syarahan. Kumpulan kawalan hanya menerima buku teks dan syarahan tetapi tidak gunakan Ignite! program. Sampel keseluruhan adalah 184 pre tests dan post tests, diperolehi dari satu kelompok uji kaji termasuk 93 orang pelajar, dan satu kumpulan kawalan termasuk 91 orang pelajar.

Sepanjang kajian ini, data kualitatif dikutip, pemerhatian mingguan ke bilik darjah ditambah dengan perbualan dan temuduga tidak rasmi dengan guru-guru sepanjang 7 bulan. Menggunakan program perisian komputer Statistical Product dan penyelesaian perkhidmatan (SPSS), deskriptif dan berdasarkan inferens.

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 3

The Effect of Simulation Learning As a Quality Initiative

Peggy Ward- Smith
Urologic Nursing; Dec 2008, Vol. 28 Issue 6, p471-473, 3p

Jurnal ini berkisarkan tentang kesan pengajian simulasi adalah satu inisiatif bagi meningkatkan kualiti kepada latihan dan pendidikan perubatan. Matlamat pengajian simulasi adalah untuk menggalakkan kecekapan klinikal dan kemahiran berfikir (Long, 2004).

Model Simulasi
Jefferies (2005) menyediakan satu model simulasi mengandungi lima komponen. Komponen tersebut ialah guru, pelajar, amalan pendidikan, ciri reka bentuk dan simulasi dan hasil-hasil. Model ini menyediakan pelan induk bagi mengenalpasti simulasi tersebut.

Teknologi dan Pengajian Simulasi Berasaskan Komputer
Lewis, Davies, Jenkins, dan Tait (2001) satu kajian semula maklumat kajian bagi pengajian komputer dalam pendidikan kejururawatan. Kemahiran klinikal pada masa sekarang bertambah kompleks dan ianya cepat bertukar. Maka teknologi pendidikan kejururawatan pada masa ini adalah bersesuaian. Penyelidik seperti Issenberg e.t (1999) menunjukkan teknologi simulasi meningkatkan pengambilalihan pelajar dan mengekalkan pengetahuan daripada kaedah tradisional iaitu ceramah.

Keupayaan Simulasi Berdokumen Seperti Kaedah Pembelajaran
Ia menyediakan satu kaedah bagi pelajar mempraktikkan kemahiran tersebut sebelum dilakukan kepada manusia.

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 4

A Computer-Based Approach to Fostering Motivation and Self-Regulated Learning.
Dresel, Markus1, Haugwitz, Marion2
Journal of Experimental Education; Fall2008, Vol. 77 Issue 1, p3-20, 18p, 2 charts

Jurnal ini mengkaji tentang pendekatan berasaskan komputer bagi memelihara motivasi dan pengajian aturan diri. Para peserta kajian separa percubaan adalah pelajar gred enam seramai 151 orang yang menggunakan program perisian matematik di bilik darjah. Pertama, pelajar menerima attributional perisian dan maklum balas dijanakan. Kedua, pelajar menerima attributional maklum balas dan latihan tambahan pengaturan diri, bagi menggalakkan kawalan meta kognitif.

Kata kunci : sifat maklum balas, latihan berasaskan komputer, kawalan meta kognitif, motivasi.

Kaedah

Pengkaji menjalankan satu quasi experimental dan kajian longitud lebih tempoh 1 tahun kepada pelajar Jerman gred enam menggunakan Mathe Warp (Dresel et Al, 2001) perisian pembelajaran matematik di bilik darjah. Perisian berkenaan menyediakan rumusan keputusan individu dan pilihan dengan maklum balas attributional. Kedua, dalam attributional maklum balas (AC), pelajar-pelajar menyisipkan cara sama dengan MatheWarp dan menerima attributional maklum balas. Ketiga, dalam attributional maklum balas mengandungi soalan kawalan meta kognitif (AMC), pelajar menerima attributional maklum balas, dan lembaran kerja tambahan terdpat soalan kawalan meta kognitif yang mengemukakan proses kawalan penilaian kendiri, perancangan dan matlamat menyediakan, dan memantau.

Soal selidik-soal selidik dijalankan ke atas pelajar 2 minggu sebelum latihan (prauji pada awal tahun persekolahan), 2 minggu selepas tempoh latihan (posttest pada pertengahan tahun persekolahan), dan 5 bulan-bulan selepas tempoh latihan (lanjutan pada akhir tahun persekolahan).

Kelebihan pendekatan berasaskan komputer dapat dikenal pasti di akhirnya iaitu satu kepadatan tinggi attributional maklum balas, prestasi dalaman individu pada perisian ciri taksiran dijana dan peluang untuk memilih tugas sesuai secara berasingan. Kesan-kesan latihan dihasilkan melalui tambahan kawalan meta kognitif.

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 2

Use of computer assisted and interactive cognitive training programmes with
moderate to severely demented individuals: A preliminary study

C. C. MATE-KOLE1, R. P. FELLOWS1, P. C. SAID2, J. MCDOUGAL1,
K. CATAYONG1, V. DANG1, & J. GIANESINI1

Kajian ini bertujuan untuk menyiasat kesan-kesan latihan kognitif interaktif dengan bantuan program komputer di kalangan orang dewasa lebih tua. Matlamat utama program ini adalah untuk mengekalkan tahap kognitif para peserta. Para peserta telah diuji dengan ujian neuropsychological, dan satu program latihan intensif kognitif telah dilaksanakan selama enam minggu. Keputusan ujian pra dan pasca uji menunjukkan bahawa peningkatan fungsi kognitif peserta meningkat termasuk ingatan jangka pendek dan kegagalan kognitif.

Kajian bermula dengan latihan kognitif interaktif secara berkumpulan dan individu dengan latihan komputer. Selepas empat minggu latihan tidak dijalankan maka tidak langsung menunjukkan penurunan fungsi kognitif. Peserta kajian terdiri daripada 50% orang berumur 65 bertahun.

Kaedah
Peserta seramai enam orang tua ( 5 perempuan dan 1 lelaki) telah di diagnosis menyertai dalam kajian. Empat orang mengalami penyakit Alzheimer, seorang dementia vascular dan seorang peserta telah didiagnoskan sebagai AD dan dementia vaskular.
Barisan peserta diberi semula Ujian Quick Saringan Kognitif (QCST; Mate-Kole, Utama, Lenzer, Penyakit Alzheimer Assessment Scale-Cognitive subskala (ADAS-Cog; Rosen, Mohs, & Davis, 1984), Clinical Dementia Rating Scale (CDR; Morris, 1997), Digit Symbol-Coding dan Incidental Ingatan Dewasa Wechsler Skala Pintar, Third Edition (WAIS–III; Wechsler, 1997), the Grooved Pegboard (Klove, 1963; Lezak, 1995; Matthews & Klove, 1967), the Trail Making Test (Lezak, 1995; Reitan & Davison, 1974), Terkawal Ujian Lisan Pemadanan Perkataan Dan Menamakan Kategori (Goodglass & Kaplan, 1972; Lezak, 1995), the Geriatric Depression Scale (GDS; Brink et al., 1982), Mini-Mental State Exam (MMSE; Folstein, Folstein, & McHugh, 1975), Quality of Life (Spitzer et al., 1981), Functional Activities Questionnaire (FAQ; Pfeffer, Kurosaki, Harrah, Chance, & Filos, 1982), Selective Reminding (Buschke & Fuld, 1974) and the Cognitive Failures Questionnaire (CFQ; Broadbent, Cooper, Fitzgerald, & Parkes, 1982).

Prosedur

Satu latihan intensif kognitif selama enam minggu, peserta ditaksir dengan ujian neuropsikologi bagi menampakkan garis dasar individu. Latihan mengandungi kombinasi dua program: Senamrobik Fikiran Dan Latihan Adaptif Kognitif Berkomputer (ACCT). Selepas enam minggu, peserta sekali lagi diberi peperiksaan sama untuk memeriksa sebarang perubahan dalam skor.

Keseluruhan, aktiviti fungsian telah diperbaiki, kerana FAQ, CFQ dan penjaga akan melaporkan. Peningkatan penting semasa latihan tempoh adalah perubahan kelakuan individu.

Ulasan Jurnal Kemahiran Berfikir 1

STRUCTURES FOR FACILITATING STUDENT REFLECTION
Robert Grossman

Kajian yang dijalankan mengenai penstrukturan untuk tindakan refleks pelajar. Ia menumpukan penyelidikan Deanna Kuhn iaitu pembangunan pemikiran saintifik dan Robert Kegan Objek-Subjek Pembangunan teori digunakan bagi mengilhamkan pelajar-pelajar berupaya menilai. Tugasan diberi kepada pelajar bagi meningkatkan keupayaan untuk merefleks.

Kata kunci ialah perkembangan kognitif, meta kognitif, refleks, berdikari dan transformasi pengajian.

Terdapat 4 peringkat pantulan (Reflections) iaitu :
a. Content-Based Reflection (Hatcher and Bringle 1997),
b. Metacognitive Reflection
(Bransford, Brown, and Cocking 2000; Donovan, Bransford, and Pellegrino 1999; Felton, Gilchrist, and Darby 2006; May and Etkina 2002; Zimmerman 2002).
c. “Self-Authorship” Reflection (Baxter Magolda 2001; Kegan 1994).
d. Transformative (Hatcher, Bringle, and Muthiah 2004; Kiely 2005; Mezirow 1997) or Intensive Reflection (Peltier, Hay, and Drago 2005).

4 Langkah untuk Meta kognitif :

a. Satu model huraian fikiran pertama mengambil kira persepsi akaun (model Kegan, semua pelajar kolej dapat mencermin), tetapi bagaimana pelajar-pelajar mengenal pasti idea dan perasaan orang lain.
b. Menggunakan model untuk satu kes pelajar yang mempunyai satu pengenalan umum untuk model ini, kita akan memohon untuk satu kajian kes.
c. Digunakan untuk orang lain. Permohonan bertulis disertakan. Dalam kertas ini, menggalakkan pelajar untuk menerangkan konsep model fikiran bagi pengalaman mereka.
d. Metacognition—reflecting, pelajar telah dirangsang bagi mengenal pasti persepsi, idea, perasaan, dan tindakan dalam diri mereka.

Kesimpulannya, di dalam pembelajaran pendidikan komputer pelajar perlu ada pemikiran refleks. Ini adalah kerana ianya membantu pelajar mempraktikkan kemahiran berfikir bagi mempelajari dan meneroka sendiri pelajaran yang diajar oleh guru. Para pelajar juga dapat merasa kepuasan apabila faham sesuatu konsep dengan cepat dan tepat.

Ulasan Jurnal Kejurulatihan Komputer 3

THE EFFECTS OF COMPUTER TRAINING AND INTERNET USAGE ON THE USE OF EVERYDAY TECHNOLOGY BY OLDER ADULTS: A RANDOMIZED CONTROLLED STUDY

Karin Slegers Martin P. J. van Boxtel Jelle Jolles
Institute of Brain and Behaviour, Maastricht University, Maastricht, The Netherlands

Jurnal ini mengkaji kesan-kesan latihan komputer, internet dan penggunaan teknologi bagi golongan dewasa (tua) setiap hari. Ini adalah kerana mereka sering mengalami masalah dalam penggunaan teknologi tersebut. Orang dewasa (tua) memerlukan lebih masa bagi mempelajari sistem komputer, membuat lebih kesilapan, dan memerlukan lebih banyak bantuan (e.g, Kelley & Charness, 1995).

Para peserta berumur di antara 64 dan 75 tahun. Mereka dipilih secara rawak dengan menghantar risalah undangan kepada penduduk bandar raya Maastricht. Para peserta terdiri daripada yang tahu dan tidak mahir dalam penggunaan komputer. Peserta menandatangani surat kebenaran bagi dijalankan kajian.

Proses-proses
1. Bagi mengukur kecekapan Ujian Pemindahan Technological (TTT) (Slegers, van Boxtel, , & Jolles, 2005) diberikan dua kali semasa kajian, bila pada garis tapak dan sekali selepas 12 bulan.
2. Para peserta diajar untuk mengendalikan empat buah alat teknologi yang biasanya digunakan dalam kehidupan harian. Ianya adalah sebuah komputer muka skrin sentuh. Para peserta menerima arahan bertulis untuk setiap peranti. Peserta diminta untuk menyiapkan tugasan pada masa yang ditetapkan. Pengkaji tidak dibenarkan membantu para peserta itu dalam apa-apa cara sekalipun.
3. Untuk mengukur penggunaan teknologi, para peserta dikehendaki membuat 17 tugasan khusus berkenaan teknologi contohnya penghantaran faks, perakam video, membeli tiket letak kereta.

Proses analisa menggunakan skala likert 5 mata contoh 'tidak pernah'' untuk ‘'sekurang-kurangnya sekali seminggu”. Tahap menilai kesukaran juga menggunakan skala likert 5 mata, meliputi ‘'amat mudah'' untuk ‘'amat sukar.'' Data dikutip pada 12 bulan soal selidik lanjutan telah digunakan.

Analisis statistik menggunakan SPSS v11.0 bagi siri program untuk Apple Macintosh. Tahap alfa ditetapkan pada .05. Untuk mengkaji demographical perbezaan antara empat kumpulan pada garis tapak, ANOVAs dikendalikan atas umur pembolehubah tanggungan dan tahap pendidikan. Perbezaan jantina dianalisis menggunakan ujian khi-kuasa dua.
Kesimpulannya dalam menjalankan kajian perlu ada keseimbangan dari segi faktor usia dan kemahiran yang perlu ada bagi melaksanakan teknologi tersebut. Setiap aktiviti jika dilakukan selalu akan mendatangkan manfaat bergantung pada usaha dan minat yang mendalam.

Ulasan Jurnal Kejurulatihan Komputer 2

ULASAN JURNAL KEJURULATIHAN KOMPUTER 2

How older people account for their experiences with interactive technology

P. TURNER*, S. TURNER and G. VAN DE WALLE
School of Computing, Napier University, Edinburgh, UK

Jurnal kualitatif ini mengkaji tentang pengalaman dan cabaran orang-orang tua menggunakan teknologi interaktif iaitu komputer dan internet. Aspek yang dikaji ialah aspek penyebab dan kesukaran yang mereka hadapi dalam penggunaan IT tersebut. Satu perbincangan analisis data ini mendedahkan beberapa faktor iaitu kebimbangan, isu-isu berkaitan umur, sibuk untuk belajar dan keperluan menggunakan alat-alat baru. Manakala tema lain ialah isu-isu persekitaran, identiti dan agensi bagi pemahaman domain ini.
Kajian dilakukan selama 9 bulan, pengkaji menggunakan kaedah perbincangan dan temuduga individu yang direkodkan dan kemudian menyalin. Perbincangan kumpulan tidak rasmi menemui pelbagai permasalahan dalam menggunakan dan pengajian teknologi ini.

Peserta seramai 40 orang ahli kelab komputer, 20 orang sukarela profesional berpencen berumur
di antara 70 dan 85 berusia mengambil bahagian dalam kajian ini. Di kalangan mereka ada yang mahir, kurang mahir dan tidak mahir dalam penggunaan teknologi komputer.

Fokus utama ialah :

1. Mengatasi kebimbangan dan merealisasikan keseronokan yang boleh daripada komputer dalam suasana yang santai.
2. Meneroka apa komputer boleh lakukan dan menjadi yakin dalam perintah asas dan pengurusan fail.
3. memperkenalkan pemprosesan perkataan, e-mel dan web.

Proses

1. Semua peserta dipecahkan kepada 8 atau 9 kumpulan, diajar selama 1 jam setiap minggu hingga Julai 2003.
2. Pada bulan Ogos, pengajaran dikurangkan kepada ½ jam setiap minggu kerana terlalu lama dan ia meletihkan.
3. Pada September, dikurangkan kepada satu pengajaran dalam dua minggu.

Kajian mendapati kemahiran penggunaan komputer meningkat. Tahap kebimbangan dalam menggunakan komputer juga berkurangan. Peserta juga dapat menggunakan pemprosesan, e-mel dan web dengan baik sekali. Akhir sekali latihan yang berterusan adalah kunci bagi menjadikan seseorang itu mahir dalam mengendali sebarang peralatan ICT.

Ulasan Jurnal Kejurulatihan Komputer 1

ULASAN JURNAL KEJURULATIHAN KOMPUTER 1

Evaluation of a Combined Supported Computer Education and Employment Training
Program for Persons with Psychiatric Disabilities

Dori Hutchinson, William Anthony, Joe Massaro, and E. Sally Rogers
Boston University

Jurnal ini mengulas tentang penggabungan penilaian yang menggunakan pendidikan komputer dan latihan kepada pekerja yang mengalami ketidakupayaan psychiatric. Kajian bertujuan untuk mengembalikan keyakinan dan kemahiran kepada pekerja yang kurang upaya bahawa diri mereka juga bernilai atau berguna.

Matlamat program tersebut dilaksanakan :

a. Membantu orang kurang upaya mahir komputer dan pemulihan dalam menyokong pendidikan persekitaran.
b. Menyokong dan membantu mereka agar bekerja lebih lama dan mempunyai potensi yang sama seperti pekerja yang sempurna anggota.
c. membantu pelajar menjadi cekap di pejabat seperti pengurusan fail, pemprosesan perkataan, spreadsheet, mencipta persembahan-persembahan, penerbitan atas meja, kemasukan data, dan pangkalan data reka bentuk dan pengurusan.

Di antara kemahiran komputer yang dilaksanakan ialah Kurikulum itu termasuk tingkap-tingkap, Microsoft® perisian Office (Word®, Excel®, Access®, Dan PowerPoint®) dan Microsoft Publisher®. Pelajar mempelajari menggunakan mel elektronik dan Internet.

program penilaian telah dilaksanakan kepada empat kelas, dengan mengambil sampel rawak mudah seramai 61 orang pelajar selama 5 tahun. Di antara program yang dilaksanakan ialah pra uji, post test reka bentuk, dengan kaedah-kaedah berulang sepanjang masa. Sepanjang 10 bulan latihan di bilik darjah dan 2 bulan latihan amali dengan dibekalkan mereka komputer pejabat bagi pengalaman kerja. Peserta akan ditemu duga setiap suku tahun (0, 3, 6, 9,12,15, 18 bulan) dengan menggunakan taksiran piawai bagi menilai prestasi mereka.

Program tersebut berjaya menyokong pendidikan dan pekerjaan. Ia dapat mewujudkan pekerja berpengalaman dan meningkatkan harga diri kepada mereka yang kurang upaya. Kesimpulannya ialah Pendidikan Komputer tidak dihadkan kepada mereka yang sempurna, tetapi kepada semua golongan termasuklah orang yang kurang upaya.

Ulasan Buku

Five Mind For The Future

Topik 7

Rumusan
Secara amnya, buku ini menghuraikan tentang cabaran dalam membina minda yang disiplin dan beretika. Penulis juga menilai interaksi individu atau populasi dalam pengamalan minda yang beretika. Setelah membuat pelbagai kajian dan membina hipotesis dan menguji, penulis mendapati banyak halangan yang haru dilalui dalam mendidik minda yang baik dan menjurus kepada sikap yang baik.

Minda yang berdisiplin
Cara pemikiran yang menurut pendidikan / bidang yang diceburi seperti :
1. Pendidikan formal (menguasai subjek sejarah, matematik, sains dan lain-lain).
2. Tempat kerja.
3. Pendidikan yang berterusan sepanjang hayat.
4. Mengikuti peraturan untuk menguasai sesuatu tanpa menghiraukan halangan atau tujuan.

Oleh itu ikutan yang melulu adalah berisiko. Minda hendaklah lebih flexible dalam menilai sesuatu pendidikan.

The synthesizing mind
Memilih dengan teliti informasi dari pelbagai sumber, menapis informasi yang perlu. Tidak dalam menyesuaikan dengan tujuan dan keperluan pendidikan yang diterima.

The Creating mind – Minda yang kreatif (berfikir di luar kotak).

The respectful mind – Bertindak secara berbudi bahasa dan konstruktif adalah membezakan antara individu dan kumpulan.

The ethical mind – Menghuraikan ciri-ciri yang penting dalam peranan di tempat kerja dan sebagai warga negara. Amalan baik yang berterusan bagi menghasilkan kerja yang berkualiti.

Cabaran dan halangan
Manusia suka mengubahsuai sesuatu konsep yang diajar mengikut keselesaan mereka dan pendidikan awal yang diperolehi contohnya:
1. Tradisi kehidupan yang telah diamalkan.
2. Kepercayaan yang sukar diubah.
3. Bimbang risiko yang akan dihadapi.
4. Tidak jelas dengan keinginan dan kehendak kehidupan.

Mereka yang ingin berubah dan berjaya dalam kehidupan mampu untuk mengadaptasikan pembelajaran untuk melatih minda berfikir mengikut cara yang efektif, beretika, berdisiplin dan kreatif. Oleh itu mereka lebih jelas dengan matlamat dan tindakan yang perlu dilakukan dalam memenuhi matlamat mereka.

Untuk menguasai minda
Menghormati – disiplin – sintesis – etika.

Ulasan Buku

Five Mind For The Future

Topik 6

The Ethical Mind
Adalah baiknya jika kita dapat hidup dalam dunia yang kita boleh mengetahui apa yang kita hendak dan sumber-sumber yang akan kita perolehi terlebih dahulu (in advance). Impian seseorang secara amnya ingin hidup dalam suasana kerja yang beretika, cemerlang dan komited.
Minaly Csikszentmilhalyi, William Damo dan penulis ini telah membuat kajian seama 10 tahun tentang etika kerja yang baik dan faktor-faktor yang menyumbang kepada etika kerja yang cemerlang. Ramai cendekiawan seperti Emile Durkhiem, Max Weber dan Sismund Freud telah menghasilkan banyak kajian tentang prestasi yang baik.

Kerja yang cemerlang boleh dikategorikan dengan :
1. Disiplin yang baik.
2. Bertanggungjawab.
3. Rela hati menangani cabaran.
4. Pendidikan dengan suasana kerja yang baik, pergaulan yang luas untuk membiasakan diri dengan keadaan kerja yang beretika.

Penulis telah membuat konsep kerja berdasarkan profesion. Responden yang diambil terdiri daripada pengamal perubatan, undang-undang, sains, jurnal dan pendidik. Selain itu, beliau juga secara tidak langsung dikira sebagai profesional seperti penggiat seni, peniaga dan usahawan.
Tahap komitmen terhadap profesion adalah bergantung pada perkara-perkara yang berkualiti dalam diri seseorang.

Sokongan terhadap nilai kerja yang baik
Komuniti dan budaya yang berada diadaptasi oleh seseorang individu yang memberi impak kepada nilai-nilai kerja. Contohnya, Bangsa Cina yang mempunyai cara kerja yang kaut bekerja. Peristiwa silam juga memberi kesan pada kualiti kerja, contohnya Perang Dunia II.

Vertical Support
Sokongan dari keluarga dan ibu bapa.
Kanak-kanak mempelajari dari “observation” (penelitian) terhadap aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh ibu bapa mereka. Acuan dari ibu bapa dan ahli keluarga terdekat amat penting dalam penerapan nilai.

Pengaruh luar juga memberi impak kepada dunia remaja. Oleh itu pergaulan yang baik atau buruk mempengaruhi pemikiran.

Apabila seorang remaja mahu membina kerjaya akan mengambil seseorang sebagai contoh bagi panduan mereka. Aspirasi yang didapati akan mendorong kepada pembangunan etika kerjaya.

Pendidikan agama dan politik juga mempengaruhi dan memberi kesan kepada etika kerja.
Horizontal Support
Sokongan dari kumpulan (peers), mereka yang mempunyai latar belakang yang sama seperti rakan kolej atau masyarakat setempat. Contohnya rakan sebaya.

Periodic Inoculations
Remaja lebih mengagumi orang-orang yang rapat dengan mereka di rumah dari kecil hingga dewasa. Mereka dijadikan sebagai mentor.

Walaupun ia mungkin diganggu gugat oleh faktor-faktor luar yang mempengaruhi seseorang untuk mengekalkan nilai positif yang diadaptasi dari mentor mereka apabila telah dikelilingi oleh nilai-nilai yang tidak murni.

Cabaran dalam orientasi beretika
Cabaran yang pelbagai dirujuk kepada jenis profesion. Cabaran dalam mengekalkan etika yang baik adalah hasutan dari rakan sekerja yang negatif dan sebab-sebab peribadi yang lain. Contohnya auditor yang mengaudit akaun, auditor perlu etika kerja yang baik dan tinggi cabarannya.

Institusi / Pusat Pendidikan dalam etika yang baik
Bermula dari sekolah (guru dan aktiviti sekolah). Pendidik memudahkan jalan untuk kebaikan dengan menerapkan nilai-nilai murni. Walaupun segala-galanya terpulang kepada individu untuk menentukan yang terbaik untuk diri mereka. Dalam kehidupan yang baik, perkara yang penting ialah hormat-menghormati dan beretika. Perkara yang penting diambil kira adalah :
1. Misi.
2. Model.
3. Penilaian diri, muhasabah diri.
4. Menilai tanggungjawab profesion sendiri.

Ulasan Buku

Five Mind For The Future

Topik 5

Perbezaan pada dasar dan mengikut perubahan era

Manusia pada asalnya berbeza dari pelbagai sudut. Dari kehidupan harian kepada cara pengebumian atau coretan di gua yang dijumpai oleh ahli arkeologi dengan jelas melihat perbezaannya. Manusia adalah berpuak-puak, oleh itu tanda-tanda artifak yang ditinggalkan oleh manusia terdahulu telah menjelaskan tentang perbezaan cara hidup, pemakanan dan amalan harian.
Terdapat juga konflik yang membawa kepada peperangan, global disebabkan oleh perbezaan pendapat dan prinsip contohnya surat yang ditulis oleh Mathma Gandhi kepada Hitler. Selain itu dalam sukan / fesyen juga terdapat per telingkahan pendapat mengenainya . Manusia sangat cenderung untuk membina kumpulan yang berminat dan pendapat yang sama.
Segala-galanya berubah mengikut zaman dan keperluan semasa seperti teknologi terkini yang membolehkan komuniti bertemu di alam siber. Ianya juga dihasilkan mengikut kumpulan tertentu.

Memperkembangkan pembangunan (milestone)
Dari kecil kita dididik untuk menghormati orang. Mengenal pasti perbezaan asas seperti yang lebih tua dan memahami untuk menghormati mereka. Pada umur 5 tahun, mengenal pasti perasaan sayang, persahabatan, perkumpulan dan perasaan benci. Tugas mendidik adalah tanggungjawab setiap masyarakat dalam menghasilkan generasi berbudi bahasa dan bertamadun.

Pendidik bertanggungjawab
1. Menjadi role model untuk diteladani.
2. Berdisiplin.
3. Teladan yang perlu dihormati.

Monday, June 22, 2009

Ulasan Buku

Beyond Transfer Of Training

TOPIK 9

Topik ini membincangkan tentang latihan secara visual (e-learning) iaitu pembelajaran secara online. Dari segi analisa dan reka bentuknya tiada beza dengan pembelajaran secara konvensional.

E-learning tidak melibatkan pelatih/jurulatih, tetapi akan mencacatkan reka bentuk latihan yang berkenaan. Komunikasi secara online akan menyukarkan proses mengadaptasikan pembelajaran kerana tiada pemerhatian dari penyelia dan menyebabkan proses peningkatan prestasi tidak berjaya.

Mengikut kajian Corporat University Xchange (2002) menyatakan bahawa kejayaan latihan e-learning adalah bergantung pada semangat yang cekal untuk berubah bagi setiap peserta.

Ulasan Buku

Beyond Transfer Of Training

TOPIK 8


Dalam topik ini membincangkan tentang perjalanan yang dialami oleh JHPIEGO yang menawarkan latihan kepada individu yang berkhidmat dalam bidang penjagaan kesihatan di United States. Pada permulaannya ia sangat mudah kerana berkisar dengan penduduk setempat. Walaupun ia menjadi rumit apabila ia berkembang di negara-negara lain yang berbeza dalam pelbagai bidang. Oleh itu JHPIEGO telah membuat analisa semula terhadap strategi yang dibuat dan mengadakan kursus kepada pengamal-pengamal kesihatan yang berkenaan. Oleh itu ianya telah melibatkan suasana kerja yang kompleks dan rumit kerana ia diaturkan dalam pelbagai negara.


Untuk menjadikan latihan lebih efektif dan berguna, ia telah mengubah dari sistem yang rumit kepada sistem yang mudah atau sederhana rumit. Di mana ia bermula dengan latihan untuk meningkatkan prestasi dan kemudahan mula melihat secara dekat prestasi yang sebenar. Bagi memaksimumkan kesan dalam latihan yang diberikan, ia perlulah menggunakan strategi pengubahan dari prestasi kepada pendekatan yang diberi dalam sistem yang rumit iaitu :


- Merangka dan menggunakan dapatan dari latihan yang diberikan selepas prestasi diperbaiki. Ia memberi peluang untuk memperbaiki prestasi pekerja.


- Memasukkan strategi terbaik untuk sesuatu perubahan yang dilakukan, daripada peringkat merangka kepada adaptasi dan analisa dapatan yang diperolehi.

- Mengajar pekerja utama (pengurus bahagian) untuk menukar dapatan latihan kepada dunia pekerjaan sebenar.


- Merancang dan membuat pengiraan kos dalam berkomunikasi dengan penyelia ang terlibat. Ini adalah kerana mereka adalah orang-orang penting dalam proses perubahan untuk para pekerja.


- Memasukkan pendekatan untuk melaksanakan perubahan yang sesuai serta mengambil kira aktiviti, perkakasan, material latihan, alat komunikasi yang sesuai untuk digunakan dalam proses ini.


- Memastikan bahawa kakitangan yang terlibat dalam melatih pekerja di bidang yang ditentukan telah dilatih dan mampu untuk membimbing rakan sekerja yang lain.
- Penyelia yang telah menghadiri latihan untuk melatih orang bawahan hendaklah menyatakan persetujuan untuk melatih dengan penuh dedikasi.


- Merancang dan menyediakan perbelanjaan untuk proses susulan selepas latihan. Untuk menekankan latihan kepada dunia pekerjaan yang sebenar.

Cabaran utama dalam pengendalian latihan di dalam sistem antarabangsa yang rumit akan berlaku kekeliruan. Ianya akan melibatkan perbezaan dalam pasaran kerja, perubahan pentadbiran, politik dan pelbagai masalah sosial yang memberi tekanan kepada masyarakat setempat.

Ulasan Buku

Beyond Transfer Of Training

TOPIK 7

Apabila perunding prestasi mempunyai asas dan mengenal pasti perkara-perkara yang penting untuk melihat dan mengenal pasti pekerja yang terbaik yang boleh membantu membuat perubahan di dalam sesebuah organisasi.

Topik ini fokus kepada :

1. Kepentingan untuk mencari pekerja terbaik untuk perunding prestasi maksudnya bahawa perunding prestasi akan mencari pekerja yang sesuai iaitu yang terbaik untuk membantu meransang peningkatan prestasi.

Merujuk kepada Broad dan Newstrom (1998), menekan tentang perubatan selepas latihan. Ia adalah teori lama yang tidak sesuai digunakan sekarang. Oleh itu Robinson and Robinson (1995) menimbulkan persoalan “siapakah pelanggan kepada sesebuah syarikat perunding.

2. Pembelajaran dari perunding S dan H Partnershi . Nilai-nilai yang kongsi adalah :

a.Berkongsi nilai – melihat antara pekerja yang berpotensi, boleh bergaul dengan baik; peningkatan prestasi yang berterusan dan kompleks. Perunding mengaitkan elemen kemanusiaan dan perkara-perkara asas dalam menilai prestasi.
Ketua operasi yang boleh berfikir secara sistematik dan inovatif. Mengajak rakan sekerja melaksanakan visi syarikat bersama. Perhubungan dengan pelanggan yang boleh memahami kehendak dan keperluan pelanggan dengan jelas. HR yang profesional yang fokus kepada perundangan dan misi syarikat.

b.Kesejajaran sejarah dan perubahan
Siapakah di antara pekerja yang berpotensi telah mempelajari sepanjang bekerja dan telah berubah dari tidak aktif kepada aktif dan dari bekerja mengikut sistem kepada mampu bergerak mengikut keperluan dan kehendak semasa. Oleh itu mereka belajar dari perubahan yang dilakukan.

Faedah bersama yang diperolehi dari pengetahuan, kemahiran dan keupayaan yang dikongsi bersama.

Ulasan Buku

Beyond Transfer Of Training

TOPIK 6
PERKONGSIAN DAN PERUNDINGAN DENGAN PENGURUS


Topik ini memberi fokus kepada :
1. Membina sebuah perkongsian dan hubungan baik dengan pengurus.
2. Membincangkan dapatan atau hasil prestasi dengan pengurus.
3. Menyokong dan membantu prestasi pekerja dalam meningkatkan prestasi.

Definisi perkongsian ialah hubungan baik dengan pekerja (pihak atasan dengan para pekerja) sepanjang masa. Fokus kepada perkongsian perniagaan (produk dan perkhidmatan) keputusan yang diingini, prestasi tenaga kerja yang diperlukan, pesaing dan sebagainya. Ianya tidak berdasarkan kepada projek.Perunding prestasi akan membina satu hubungan rundingan apabila mengkaji tentang hasil dapatan dari proses HPT yang dilalui.

Terdapat 9 langkah untuk berkongsi dengan pengurus untuk memperbaiki prestasi :

Langkah 1 – Membina suatu hubungan yang baik dengan pengurus untuk memperbaiki prestasi.

Langkah 2 – Usaha yang berterusan sebagai perkongsian dengan pengurus.

2a. Mempelajari tentang :
a. Produk dan perkhidmatan.
b. Proses kerja.
c. Keperluan prestasi.
d. Cabaran dari segi luaran dan dalaman.

2b. Mendidik pengurus tentang :
a. Faktor yang menyokong prestasi.
b. Berdasarkan HPT, perbezaan keputusan yang diperolehi dan prestasi.
c. Pekerja merupakan sistem yang kompleks
d. Latihan dan lain-lain dapatan untuk memperbaiki prestasi.

Langkah 3 – Membina rundingan dengan pengurus untuk dapatan prestasi yang lebih teliti.
- Keperluan dan kehendak yang dikenal pasti dari keputusan yang diperolehi
dari perbandingan prestasi yang diperolehi.
- Diagram sistem yang kompleks.
- Pekerja utama.
- Faktor-faktor yang menyokong prestasi.
- Andaian dapatan yang bakal diperolehi.

Langkah 4 – Dengan pengurus mengenal pasti pekerja-pekerja yang berpotensi :
- Eksekutif, pengurusan atasan.
- Supervisor, ketua bahagian.
- Peserta.
- Perunding prestasi.
- Juru nilai
- Pelanggan, pembekal dan sebagainya.

Langkah 5 – Berbincang dengan pengurus, pekerja utama / wakil pekerja tentang :
- Menilai perbezaan dalam keputusan dari organisasi prestasi.
- Diagram sistem yang kompleks.
- Penyelidikan yang perlu untuk penglibatan pekerja.
- Faktor yang menyokong prestasi dalam suasana bekerja.
- Faktor yang menyebabkan perbezaan prestasi dan dapatan yang dijangkakan akan
merapatkan perbezaan yang terjadi.
- Menilai kejayaan, penilaian dan kaedah.
- Strategi, menilai kejayaan (draf dan menukar matrik).
- Strategi untuk menyokong prestasi kerja.

Langkah 6 – Perbincangan dengan kakitangan utama bagi mendapat persetujuan.

Langkah 7 – Merangka dapatan yang diperolehi termasuk hasilan daripada pekerja tentang
Keputusan yang dilakukan.
Langkah 8 – Mengadaptasikan dapatan yang diperolehi.

Langkah 9 – Melengkapkan dapatan yang dilaksanakan dengan persetujuan pihak pengurusan.

Langkah-langkah yang dinyatakan di atas adalah untuk mengekalkan perkongsian dan perbincangan berterusan antara pekerja untuk dapatan yang seterusnya.

Ulasan Buku

Beyond Transfer Of Training

Topik 5
PENILAIAN UNTUK MENGUKUR DAN MENYOKONG PRESTASI


Penilaian adalah alat untuk mengukur dan menyokong prestasi. Penilaian penting dalam pembelajaran dan prestasi :

1. Fakta yang disiasat (menilai, mengukur, memerhati, menggunapakai). Bagi stakeholder dengan menilai tugasan yang telah dijalankan.

2. Mengenal pasti peringkat awal penilai merujuk kepada keperluan perancangan di peringkat awal lagi. Ini adalah untuk mengenal pasti hasil dan kaedah yang diperlukan.

3. Perhubungan antara pekerja dari segi penggunaan masa dan tenaga kerja.
Teori Kirkpatrick (1998) menyatakan, terdapat 4 aras kerja dalam dapatan latihan penilaian :
- Aras 1 ; Mengukur reaksi dan kepuasan peserta dalam pembelajaran (latihan)/
- Aras 2 ; Menunjukkan pembelajaran lanjutan di akhir dapatan pembelajaran.
- Aras 3 ; Menilai bagaimana peserta mengaplikasikan hasil penilaian dalam prestasi kerja.
- Aras 4 ; Menilai keputusan atau hasil untuk organisasi dari dapatan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi.

Kirkpatrick’s di dalam 4 aras kerja menyatakan, tidak semestinya keputusan yang baik untuk aras 1 akan memberi dapatan yang baik untuk aras seterusnya. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi hasil dapatan untuk setiap orang.

Berdasarkan pendapat pakar berpengalaman, terdapat 5 aras yang perlu dalam menyokong 4 aras yang dikemukakan pada jadual 5.1.

Aras Penilaian 1
Peserta boleh mengenal pasti :- Informasi yang boleh didapati
- Tahap kepuasan pelanggan dengan program yang diadakan.
- Keyakinan peserta dalam mengadaptasikan apa yang dipelajari dengan situasi sebenar.
- Pelan Tindakan dengan menggunakan konsep yang baru dalam prestasi kerja.
- Menjadikan tempat kerja yang berpotensi untuk menggunakan baru yang dipelajari untuk meningkatkan prestasi.Menggunakan strategi sokongan oleh pekerja sebelum dan semasa program dilaksanakan.

Kebaikan untuk menyokong pembelajaran dan prestasi :
-Penambahbaikan reka bentuk program dan penyampaian.
-Mencadangkan keperluan untuk program yang lebih praktikal dan berkesan.
-Menyediakan motivasi untuk pembangunan dan pengubahsuaian dalam prestasi kerja.
-Menggalakkan para pekerja untuk membuang halangan.
-Menggalakkan pekerja menggunakan perancangan yang disediakan sebelum dan semasa program dijalankan.

Aras Penilaian 2
Peserta dapat mengadaptasikan objektif pembelajaran pada akhir program.

Kebaikan untuk menyokong pembelajaran dan prestasi :
-Menekankan kepada peserta untuk belajar.
- Menggalakkan peserta untuk menghapus atau mengelakkan dari sebarang kekurangan yang dipelajari.

Aras Penilaian 3
Peserta mengenal pasti :
-Pindahan maklumat yang dipelajari kepada prestasi kerja selepas menjalankan pekerjaan dalam masa singkat.
-Menggunakan Pelan Tindakan.Strategi yang dibuat oleh pekerja untuk meningkatkan prestasi.

Aras Penilaian 4
Keputusan Organisasi

Kebaikan untuk menyokong pembelajaran dan prestasi :
-Mengenal pasti untuk meningkatkan keputusan kepada organisasi hasil dari program yang dijalankan.
-Menggalakkan pekerja untuk mengekalkan prestasi yang baik.

Aras Penilaian 5 - ROT

Kebaikan untuk menyokong pembelajaran dan prestasi :
-Mengenalpasti kos dan membandingkan kebaikan yang diperolehi dalam bentuk kewangan.
- Motivasi kepada pekerja untuk mengekalkan prestasi yang terkini.

Ulasan Buku

Beyond Transfer Of Training

TOPIK 4

MEMBINA STRATEGI UNTUK PARA PEKERJA BAGI MENINGKATKAN PRESTASI KERJA

Fokus kepada strategi sebagai alat untuk menyokong meningkatkan prestasi di tempat kerja. Strategi dasarnya sebahagian besar adalah dari kajian terhadap keperluan prestasi, dapatan dan tindakan pekerja yang menyokong meningkatkan prestasi. Prestasi lemah jika pekerja tidak boleh menunjukkan prestasi yang baik mengikut kehendak organisasi, perlu dihantar untuk latihan.

Kirkpatrick, 1998 menyatakan :
-Program latihan berkesan membantu pelatih mendapat pengetahuan dan kebolehan.
- Penilaian atas keberkesanan latihan menunjukkan bahawa pengetahuan dan kebolehan yang diajar tidak diaplikasikan dalam tugas harian.

Terma “transfertraining” (perubahan latihan) digunakan dalam menterjemahkan keberkesanan dan pengurusan yang berterusan oleh pelatih dalam tugasannya.

Kepentingan melibatkan pekerja dalam latihan

Broad dan Newstrom (1998) mengenal pasti 7 langkah-langkah penting yang memberi keputusan untuk latihan, antaranya terdapat dalam proses HPT (langkah 1 hingga 5)

Pekerja utama (pengurus, pelatih dan jurulatih) menyokong pembaikan prestasi dalam 3 cara :-

a. Pengurus dalam pelbagai peringkat, pelatih dan perunding menganalisa masalah prestasi dengan mendalam, memilih dan mengguna pakai kaedah-kaedah yang terbaik.
b. Rummler dan Bracnel (1995), terdapat 80% dalam peluang peningkatan prestasi terdapat dalam suasana kerja/persekitaran kerja.
c. 15 hingga 20% dalam peluang peningkatan prestasi adalah bergantung kepada pengetahuan dan kebolehan/kemahiran, pengurus dan pelatih yang menyumbang kepada pengenalan/mengenal pasti prestasi yang dikehendaki dalam sesuatu organisasi.
d. Laporan daripada peringkat bawahan menjadi penanda aras kepada tujuan strategik dalam objektif prestasi organisasi.

Definisi terkini dalam pembelajaran merubah prestasi
3 faktor yang membawa kepada definisi perubahan :

a. Fokus kepada jenis dapatan (intervention) yang mendorong kepada perubahan prestasi. (tidak menggunakan penggunaan nombor dalam prestasi).
b. Terdapat pelbagai bentuk pembelajaran yang diperolehi seperti pembelajaran berkumpulan, elektronik dan latihan dalam komuniti.
c. Definisi latihan tidak dihadkan kepada pelatih sahaja. Ia melibatkan prestasi pelanggan, pembekal, pengguna barangan dan perkhidmatan serta orang awam juga.

Broad (2003) m/s 48, memberi definisi terkini yang menghuraikan semua halangan.

Mengubah pembelajaran dalam latihan ialah dengan mengadaptasikan pengetahuan dan kemahiran bagi meningkatkan prestasi individu dan kumpulan dalam organisasi atau komuniti.

Ulasan Buku

Beyond Transfer Of Traning

Topik 3

PERUNDING PRESTASI

Dalam Topik ini membincangkan tentang peningkatan prestasi di dalam sistem yang kompleks. Ciri-ciri asas perunding prestasi adalah berdasarkan proses HPT (Human Performance Technology). Teknologi berdasarkan prestasi insan, di mana ia sebagai alat ukuran yang penting dalam meningkatkan “intenvension” di dalam pelbagai organisasi. Terdapat 2 bahagian penting yang ditekankan sebagai perunding adalah sistem yang pelbagai (kompleks) dan perkongsian dengan kakitangan yang terlibat.

Topik utama yang dibincangkan di dalam topik ini adalah :

1. Fungsi perunding prestasi.
2. Proses prestasi insan berteknologi (HPT)

Topik ini juga mengajak kita mengulang kaji topik yang lepas iaitu topik 1 dan topik 2. Di antaranya :

Kepakaran Perunding prestasi
(Robinson and Robinson) telah mengenal pasti 4 perkara yang membantu untuk kejayaan prestasi sesuatu syarikat iaitu : pengetahuan perniagaan, pengetahuan tentang prestasi insan berteknologi, perkongsian kemahiran dan kemahiran konsultasi. Dalam beberapa tahun berikut konsepnya telah berkembang.

Di dalam buku ini, dapat dikenal pasti pengetahuan dan kebolehan perunding prestasi seperti berikut :
-Pengetahuan tentang (HPT) dan keupayaan untuk mengenal pasti dan menganalisa masalah dan peluang untuk mereka, mengadaptasi dan menilai “intervation” untuk mencari penyelesaian.
-Pengetahuan tentang organisasi sebagai sistem pelbagai yang sederhana dan tinggi.
-Pengetahuan tentang konsep perkongsian dengan pekerja.

Fungsi sebagai Perunding Prestasi

Perunding sentiasa bersedia dan peka dengan isu semasa berkenaan cara untuk meningkatkan prestasi pekerja mengikut keperluan semasa.

Proses Pretasi Insan Berteknologi

HPT adalah satu sistem yang sistematik dan saintifik dalam mendapatkan hasil yang diperlukan dari para peserta dengan mengenal pasti perbezaan dalam prestasi dengan kos yang efektif. Setiap peringkat pengurusan dan perunding prestasi adalah pihak yang penting dalam untuk mengetahui tentang proses ini.

ISPI telah mengenal pasti aspek penting dalam proses HPT iaitu :

1. Mendapatkan analisis yang teliti tentang prestasi semasa dan prestasi yang diperlukan.
2. Mengenal pasti sebab-sebab berlaku kelemahan prestasi atau mengenal pasti peluang untuk memperbaiki prestasi.
3. Mengenal pasti pembaharuan yang sesuai dari pelbagai jenis/cara dalam memperbaiki prestasi.
4. Bimbingan dalam membuat perubahan di pihak pengurusan.
5. Menilai keputusan yang dibuat.

Ulasan Buku

Beyond Transfer Of Training

Topik 2
Pekerja (orang yang terlibat dalam organisasi ) dan sokongan dan Prestasi


Dalam topik ini membincangkan tentang tanggungjawab pekerja untuk menyokong memperbaiki prestasi dalam sesebuah organisasi (sistem yang kompleks).
Di antaranya :

a.Prestasi dan Peserta (pekerja)

Untuk mencapai sesuatu matlamat organisasi adalah berdasarkan kerjasama dan prestasi para pekerja dalam organisasi berkenaan. Fokus utama dalam buku ini adalah aktiviti dan interaksi antara pekerja di tempat kerja mereka.
Pekerja yang berdaya saing adalah impian utama dalam sesebuah organisasi. (Thomas teori, Chevalier).

Prestasi adalah kombinasi dari sikap individu, kumpulan dan keistimewaan sesuatu produk atau aktiviti yang ditawarkan …. (Dean, 1997).
Performer : orang yang terlibat dalam sesebuah organisasi sama ada secara sukarela atau dilantik secara formal untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan dalam mencapai matlamat organisasi.

Jadual 2.1. menyenaraikan pekerja-pekerja yang terlibat secara langsung dalam membaiki prestasi.

Eksekutif dan Pengurus
Membuat keputusan, mencari dana, memilih perunding yang sesuai.
Apabila dapatan / tujuan fokus kepada matlamat strategik.

Supervisor / Ketua kumpulan
Mengawas perkembangan pekerja bawahan.
Sebagai tenaga kerja utama untuk semua dapatan

Pekerja
Pekerja pelbagai peringkat yang perlu untuk perubahan bagi meningkatkan prestasi.
Sebagai tenaga kerja utama untuk semua dapatan

Perunding
Pakar yang terlibat dalam menganalisa, merangka, membina dan mengadaptasi atau menilai tugasan yang teah dilakukan.
Sebagai tenaga kerja utama untuk semua dapatan

Jurunilai
Pakar dalam menilai dapatan dari hasil yang didapati dari program yang disediakan
Pada peringkat awal perancangan dan adaptasi apabila penilaian diperlukan

Ulasan Buku

Beyond Transfer of Training
Mary L. Broad

Topik 1
MEMBINA ASAS UTAMA UNTUK PENINGKATAN PRESTASI DALAM SISTEM YANG KOMPLEKS

Organisasi sebagai satu sistem yang kompleks

Topik ini membincangkan tentang sistem organisasi yang kompleks dalam membina rangkaian sistem yang berfungsi untuk kepentingan prestasi syarikat atau organisasi.
Terdapat Empat (4) topik utama iaitu :

a.Tinggal dan bekerja dalam sistem yang kompleks
b.Sistem kompleks yang sederhana.
c.Sistem kompleks yang tinggi.
d.Merancang dan mereka bentuk sistem.

Dalam cabaran untuk memperbaiki prestasi sesebuah organisasi, kita hendaklah mengenal pasti aturan kerja dan suasana luaran dan dalaman sesebuah organisasi. Individu, kumpulan dan organisasi yang membuatkan sebarang aturan kerja yang dibuat memberi kesan kepada prestasi sesebuah organisasi.

Sebagai perunding, seharusnya memahami konsep kerja sesebuah organisasi untuk membantu merancang kerja untuk lebih produktif dan lebih berpuas hati dengan penglibatan mereka untuk mencapai matlamat organisasi tersebut.

Sistem yang pelbagai

Keluarga adalah satu sistem yang semakin kompleks apabila ianya mula berkembang. Apabila kita semakin dewasa, kita menyertai pelbagai sistem seperti sistem sekolah, pejabat dan pelbagai sistem lain atau subsistem.

Contoh-contoh sistem dalam organisasi :

a.ABC Railroad – Sistem yang biasa sebelum perubahan (Jadual 1.2)
Ianya lebih mudah difahami dan struktur organisasi yang sejajar sahaja. Ia menunjukkan hubungan kerja di antara jabatan dalam sesuatu organisasi dan secara langsung menunjukkan aliran kerja bagi setiap pekerja.
(Jadual 1.3) : menunjukkan perubahan terhadap organisasi ABC Railroad selepas mendapat khidmat nasihat dari Hile Group Consultant yang bertanggungjawab dalam meningkatkan prestasi syarikat ABC.

b.Sistem yang sosfikated (canggih )
Sistem kompleks yang canggih boleh ditakrifkan dengan :
-Sebahagian pihak yang bertindak sebagai badan bebas adalah menyokong kumpulan lain atau organisasi.
-Tujuan utama sesebuah organisasi dikongsi bersama walaupun mereka bekerja dalam organisasi bebas.
-Berhubung secara langsung mengikut garisan organisasi yang sedia ada.
•Contoh : Projek Pusat Latihan Kesihatan Mental ( Institut Ontario ).

Sunday, June 21, 2009

ULASAN BUKU

Five Minds For The Future ( Topik 4 )

Creating Mind

Kreativiti seseorang manusia tidak diberikan secara natural (semula jadi) sahaja. Ia harus ditambah dan diperbaiki dengan pembelajaran yang berterusan.
Kita selalu ingat atas jasa baik cendekiawan seperti Galilie Galiao yang memberi inovasi sebagai saintis. Walaupun mereka juga mempunyai sejarah yang sebaiknya di akhir hidup mereka. Dahulu orang-orang yang kreatif selalu dipandang mulia oleh masyarakat sekeliling.
Dalam masyarakat kini, setiap tugasan mempunyai keperluan tertentu dalam melaksanakannya. Tugasan harian yang dilaksanakan ada sesuatu yang rutin dan akan berubah dalam jangka masa yang singkat. Oleh itu masyarakat kini terpaksa mengikut perubahan terkini untuk bersaing dan meningkatkan kreativiti mereka. Melalui pembacaan dari internet dan buku-buku membantu mereka dalam memahami kehendak semasa.

Konsep semula kreativiti (creativity reconceptualised)

Secara amnya, kreativiti adalah sebahagian daripada kehidupan. Teori awal menyatakan bahawa kreativiti adalah fungsi ketelusan atau kebijaksanaan. Ia juga melibatkan sentuhan misteri (inspirasi seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang kreatif. Pada masa kini, kreativiti ditafsirkan sebagai satu ancaman kepada seseorang individu. Oleh itu ia boleh diukur melalui ujian dan mengenal pasti domain-domain prestasi yang berkenaan.
Dalam ujian kreatif yang biasa digunakan adalah dengan menguji responden untuk menggunakan ‘paper clip’ , di mana responden diminta untuk menghasilkan pelbagai kegunaannya. Cara pemikiran begini digunakan dalam dunia perniagaan di mana De Bono menekan tentang kepentingan ‘lateral thinking’ (kebolehan untuk menukar rangka kerja dalam suasana yang berlainan). De Bono juga terkenal dengan konsep ‘meta thinking’ iaitu belajar tentang kepentingan berfikir cara berfikir yang sesuai.
Walaupun kini ramai saintis yang mempunyai pelbagai pandangan tentang pemikiran kreatif. Pencipta resolusi untuk pelbagai bidang akademik seperti huraian struktur DNA, teori fizik, fesyen dan sebagainya.

3 elemen utama dalam interaksi dalam kreativiti :
1. Individu asas domain (sebagai domain).
2. Budaya yang dibawa oleh domain.
3. Bidang sosial yang disertai (institusi yang disertai oleh individu).

Dari Pengiraan kepada sesuatu korektor

Jelasnya, setiap ciptaan memerlukan kebijaksanaan, kemahiran dan disiplin. Shakespeare yang genius dalam bahasa dan sewajarnya bijak dalam menilai ciri-ciri kemanusiaan. Mozart popular dalam olahan muzik yang dianugerahkan dari zaman kanak-kanak lagi.
Apakah perbezaan antara pencipta dan para bijaksana mengikut pendapat penulis, perbezaannya bukanlah dari prinsip kognitif.
Pencipta Mozart mengikut kronologinya adalah seorang yang mempunyai banyak konflik dalam kehidupannya. Pernah gagal beberapa kali dan bangkit untuk menegakkan ideanya yang hasil dari kreativitinya. Oleh sebab cita-cita dan kegigihan mereka yang membawa kejayaan kepada mereka.

Mendidik pencipta sepanjang kehidupan

- Individu dalam bidang yang bersifat akademik seperti matematik, sains dan sejarah hendaklah banyak merujuk kepada literasi/pembacaan dan latihan yang konsisten bagi menjadikan mereka ‘master’/menguasai bidang yang dipelajari.
- Dalam bidang kreatif bermula dari zaman kanak-kanak kerana ia adalah anugerah. Contohnya Pablo Picasso menyatakan bahawa beliau melukis seperti Raphael mengambil masa seumur hidupnya untuk belajar. Pada dasarnya ibu bapa memainkan peranan dalam mengasah bakat yang ada pada anak mereka.
- Penulis juga menekan minda sintesis juga penting bagi membina pelbagai keupayaan dalam keupayaan dalam sesuatu entiti.
- Dalam domain yang lain seperti matematik, chess dan penulisan lirik, memerlukan kreativiti yang tinggi untuk menguasainya. Ia perlu juga dimulakan dari umur yang muda.
Kreativiti mengikut kumpulan besar dan kecil
Kecuali dalam bidang perniagaan, kebanyakan bidang kreatif fokus kepada penguasaan minda, method dan motivasi oleh individu sebagai pencipta.
Oleh itu dalam kumpulan, kreativiti dinilai dalam hasil kerja kumpulan, contohnya dalam media massa, hasil yang dipaparkan adalah kombinasi dari individu yang mempunyai daya kreativiti yang berbeza-beza. Kejayaan kombinasi, idea dan kreativiti kumpulan adalah paparan yang penting untuk ditunjukkan.

Kesan buruk dari kreativiti

Risiko, kesilapan, bahaya dan penyalahgunaan kreativiti seseorang akan mengundang masalah kepada individu atau sekeliling.
Oleh itu, dalam menghasilkan kreativiti, perlu ada etika agar tidak menggugat hak-hak kemanusiaan atau membahayakan masyarakat atau orang awam. Contoh bidang fizik, kimia, elektrik atau seni.

Mencipta dan sintesis (mensintesiskan)

Terdapat hubungan yang rapat antara mencipta dan membuat sintesis. Pada dasarnya kedua-dua proses di atas memerlukan literasi (rujukan akademik) dan disiplin. Kedua-duanya mempunyai kebaikan dan cabaran yang pelbagai dalam menghasilkan kreativiti.
Ciptaan terbaik adalah hasil daripada menggunakan minda sintesis. Walaupun tiada garis sempadan yang jelas membezakan antara mencipta dan sintesis.


Monday, June 15, 2009

ULASAN BUKU

Five Minds For The Future ( Topik 3 )

MINDA SINTESIS

Keupayaan individu mengaitkan / mencantumkan semua informasi atau maklumat daripada sumber-sumber berlainan kepada sesuatu jawapan yang logik. Kadar peningkatan dalam ilmu pengetahuan di kalangan individu bertambah, ini membuktikan bahawa minda sintesis dapat dicapai pada abad yang ke 21. Walaupun maklumat-maklumat didapati daripada pelbagai sumber dan tidak tersusun. Minda sintesis telah membantu maklumat tersebut diterjemahkan kepada sesuatu yang lebih difahami.

Jenis-jenis sintesis

1. Naratif / Cerita
Menyatukan bahan-bahan agar menjadi satu cerita yang logik. Contoh : Penyusunan kitab bible kepada sejarah kontemporari / buku teks sains
2. Pengelasan secara saintifik
Bahan cerita disusun dalam terma ciri-ciri penting. Contoh : Klasifikasi tumbuhan, haiwan, double-entry dalam Pengimbangtara. Kefahaman akan prinsip dalam struktur zarah, seorang ahli sintesis sains berupaya menjangkakan kewujudan elemen-elemen yang belum dijumpai.
3. Konsep yang kompleks
Satu konsep yang boleh mengikat atau mencampurkan baris phenomena. Dalam perniagaan, Micheal Porter mentafsir strategi sintesis 5 penggerak, penentu keuntungan. Perancangan kewangan – kitaran perniagaan, ratio ganjaran harga, prinsip 80/20 (pareto)
4. Peraturan dan pepatah
Banyak peraturan / pepatah rakyat diungkapkan dan disampaikan di dalam rangkaikata pendek, direka supaya mudah diingati dan sesuai digunakan. Contoh : “Fikir dulu, bertindak kemudian”.
5. Kiasan, gambaran dan tema bertenaga
Kehidupan individu dipengaruhi oleh konsep yang dibawa di dalam kiasan, gambaran dan tema / imaginasi yang berbeza. Contoh : Sesebuah syarikat membawa dan menggunakan perkataan, grafik dan kata-kata (tagline) di dalam mempromosikan jenama.
6. Penjelmaan tanpa perkataan
Sintesis boleh dijelmakan dalam bentuk seni. Contoh : Mural pada tembok yang sekolah.
7. Teori
Konsep boleh digabungkan menjadi teori. Contoh : Adam Smith’s teori; market terdiri daripada permintaan dan pembekal.
8. Metatheory
Adalah mudah mencadangkan keseluruhan rangka pengetahuan, begitu juga dengan “teori dalam teori-teori”. Jean-Francios (falsafah) menyatakan tiada meta teori yang sebenar.

Komponen Mengsintesis

1. Matlamat : penyataan apa seorang sintesis mahu capai.
2. Titik Mula : Idea, gambaran ataupun apa-apa maklumat yang telah sedia ada.
3. Pemilihan strategi, kaedah dan cara : Di mana disiplin seorang sintesis ditonjolkan.
4. Lakaran dan maklum balas : Akan datang, apa-apa yang telah dirancang sebelum dilaksana akan dilakar di atas kertas dan ia menerima maklum balas setelah dilaksanakan.

Secara keseluruhannya, sintesis adalah langkah pertama di dalam menukarkan atau menentukan perjalanan sebuah syarikat.
Merancang Strategi --- Melaksanakan Strategi --- Kaedah Pembetulan

ULASAN BUKU

Five Minds For The Future ( Topik 2 )

PEMIKIRAN YANG TERATUR

Setiap perlakuan terkawal oleh pemahaman di masa yang lampau, di mana semua perkara yang berlaku akan mempunyai jawapan yang sama dari zaman dahulu hingga kini. Contohnya sesuatu benda berat akan jatuh dahulu kerana graviti.
Pemikiran yang teratur, kita dapat melihat bahawa sesuatu benda itu jatuh/memecut pada kadar yang sama iaitu mengikut teori pecutan. Oleh sebab itu kita telah terbiasa dengan jawapan yang diberikan dari zaman nenek moyang, maka tiada perubahan yang ketara dapat dilihat kerana semuanya mempunyai jawapan dan sebab yang sama atau hampir sama.
Dalam konteks psikologi, kita bertindak mengikut pemikiran yang teratur. Contohnya kita belajar tentang had kelakuan yang sebenarnya diterjemahkan kepada ketidaksedaran motivasi atau faktor luar kawalan di mana kita tiada kuasa atau berdaya mengawal kuasa terhadap individu.
Setiap pelajar hanya belajar tentang tajuk sahaja, sama ada sains mahupun matematik. Bagi subjek sejarah misalnya, mereka hanya mengingati peristiwa dan tarikh penting dalam sejarah.
Peraturan (disiplin) adalah amat berbeza. Ia mengandungi cara pemikiran yang berbeza tentang perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Ia mengajar kita melihat, mengkaji, mengenal pasti , menganalisa dan membuat keputusan melalui tindakan.

Bagaimana hendak mengatur minda

1. Kenal pasti topik/konsep yang penting dalam sesuatu disiplin.
2. Tangani topik tersebut dengan pelbagai cara, cuba fahami dan kenal pasti halangan atau matlamat yang boleh dicapai.
3. Luangkan banyak masa pada topik tersebut, analisa contoh-contoh yang didapati.
4. Beri peluang pada diri untuk memahami dan melaksanakan mengikut cara-cara yang tertentu dengan mengandaikan kebarangkalian yang mungkin berlaku.

Kesan kepada seseorang yang tidak mempunyai minda yang berdisiplin/teratur

1. Manusia akan kekal sama/biasa, tiada perbezaan antara satu sama lain, tidak berpengetahuan , rasa terasing dan bodoh.
2. Tiada seseorangpun yang dapat memberi jawapan yang tepat dan khusus kepada persoalan yang timbul kerana daya ingatan terhad kepada perkara-perkara yang telah berlaku dahulu.

Perwatakan Individu yang mempunyai minda yang teratur

1. Menjawab soalan dengan tepat dan bernas
2. Boleh melaksanakan sesuatu atau mudah memahami sesuatu walaupun tidak wujudnya perkara-perkara penting di dalam soalan yang diberikan.
3 Mempunyai daya kreatif, cita-cita tinggi dan faham dengan apa yang perlu dilakukan.

ULASAN BUKU

Five Minds For The Future ( Topik 1 )

Jenis-jenis Minda
a. Minda tersusun.
b. Minda Sintesis (berasingan).
c. Minda berdaya cipta.
d. Minda penuh hormat.
e. Minda beretika.

Persoalan bagi kelima-lima minda - Mengapa mesti 5 minda?
Kerana kelima-lima adalah minda yang ada akan bertambah lagi ada masa hadapan. Minda-minda tersebut sangat komprehensif dan global dan kita tahu bagaimana hendak menggerakkannya.

Disiplin
Bagaimana mengatasi kontroversi tentang minda manusia atau perlakuan manusia ?
Ia melibatkan bagaimana mempelajari sesuatu melalui pemerhatian, kawalan, analisa data dan hipotesis apabila diperlukan. Pekerjaan sama ada profesional atau tidak, disiplin adalah elemen yang amat penting diaplikasikan bagi mempertajamkan kemahiran yang diperlukan.

Sintesis
Sebarang pekerjaan, tugas pengurus adalah membuat sintesis. Contohnya, pengurus mesti mengambil kira tugas yang perlu diselesaikan, para pekerja, tugas-tugas dan kemahiran yang sedia ada serta melaksanakan tugas yang penting dan akhirnya menyelesaikan tugasan seterusnya.
Pengurus yang baik akan membuat analisa kepada perkara / tugasan dalam tempoh bulan yang lepas dan cuba memanjangkan perkara yang baik di dalam menjayakan misi pada masa hadapan.
Peranan kreativiti dalam pekerjaan seseorang profesional adalah perlu kerana individu yang kreatif dapat menyumbangkan kepada misi sesebuah organisasi.

Hormat dan Etika
Jenis minda yang pertama antara 3 jenis minda berhubung-kait dengan aras pengenalan (cognitive).
Hormat adalah kepada sesuatu yang kukuh dan etika adalah lebih abstrak.
Hormat – Elakkan membuat sesuatu yang sama. Cuba fahami orang lain mengikut ungkapan mereka, buat imaginasi apabila perlu, bina kepercayaan kepada mereka dan cuba buatkan sesuatu yang sama fahaman dengan mereka supaya mendapat kepercayaan.

Etika - Berhubung kait dengan orang lain, tetapi dalam cara yang abstrak. Individu akan cuba fahami peranannya dalam masyarakat, kawasan, bangsa dan dunia. Contohnya : kita mesti tahu peranan kita sebagai guru, pensyarah, pengurus atau ketua.
Pendidikan
Budaya sekarang dan masa akan datang ibu bapa, rakan-rakan dan media memainkan peranan yang penting sebagai guru dan sekolah formal. Ramai ibu bapa memerlukan mentor, atau di dalam pekerjaan seseorang individu akan ditugaskan dengan individu lain yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, minda ----- disiplin, sintesis, daya cipta, penghormatan dan etika (minda).

Lama
- Konservatif, guru mengajar kerana tugas.
- Hanya bergantung pada satu sumber tertentu dan digunapakai tanpa perubahan.

Baru
- Cara baru adalah lebih santai, tidak tertumpu pada tugas guru sahaja.
- Lebih produktif, maklumat melalui internet, buku dan lain-lain.

Kesimpulannya, minda pelajar mestilah mempunyai lima jenis minda seperti yang dipelajari dalam topik ini kerana perubahan dalam sains dan teknologi di dalam globalisasi memerlukan individu melaluinya secara disiplin, sintesis, hormat, berdaya cipta dan beretika.
Sains dan Teknologi
Sains - Bermula pada zaman pembaharuan eropah. Pelbagai eksperimen dan teori berkenaan
Dunia. Walau apa jua teori dan eksperimen, secara asasnya hanya ada satu matematik,
satu Fizik, satu kimia dan satu biologi sahaja.
Teknologi- Tidak perlu menunggu penemuan yang spesifik, konsep dan persamaan matematik
Daripada 500 tahun yang lalu. Sains berkait rapat dengan teknologi di mana dengan
Adanya teknologi maka lahirlah senjata nuklear, komputer, laser, peralatan
perubatan yang canggih dan sebagainya.
Kesimpulannya, semua pendidikan pada masa hadapan patut tertumpu pada matematik, sains dan teknologi sejajar dengan era globalisasi.

Amaran kepada Sains dan Teknologi
Sains tidak akan dapat menjadikan pendidikan mencukupi kerana sains tidak dapat memberitahu apa yang anda perlu lakukan di dalam kelas
Keduanya, kejuruteraan, teknologi dan matematik bukanlah hanya perkara / ilmu yang penting dalam bidang ilmu pengetahuan.
- Pengetahuan dalam ilmu lain seperti sains sosial, kemanusiaan, sastera, sivik,etika, kesihatan, keselamatan juga penting di dalam memperkayakan ilmu pengetahuan.
- Di tempat kerja, ketua bukan sahaja perlukan ilmu sains dan teknologi tetapi ilmu politik, hubungan sekerja dan lain-lain juga diperlukan.

Globalisasi
Dalam era globalisasi, kita menerima betapa pentingnya sains dan teknologi tetapi tidak pula mengajar saintifik cara untuk berfikir, membiarkan ia mencipta individu dengan sintesis dan kapasiti penciptaan penting bagi meneruskan ilmu sains dan teknologi.
Melihat kepada bidang pekerjaan, kita telah semakin menyedari betapa pentingnya melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Berfikir secara global, bertindak secara lokal, kenegaraan dan kedaerahan.

Kesimpulan Topik 1
Individu tanpa satu atau lebih disiplin tidak akan berjaya di tempat kerja dan hanya boleh melaksanakan satu tugas sahaja.
Individu tanpa keupayaan sintesis akan menyimpan terlebih maklumat dan tidak berupaya membuat keputusan tentang peribadi dan perihal profesional.
Individu yang tidak mempunyai keupayaan daya cipta akan digantikan oleh komputer dan akan ketinggalan.Individu tanpa rasa hormat tidak akan diberi penghormatan oleh orang lain.
Individu tanpa etika yang baik akan disisih oleh masyarakat.

Thursday, January 15, 2009

Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklmumat dan Komunikasi (ICT)

Ulasan Jurnal
Kemahiran Berfikir dalam Pendidikan Komputer
Hasrul Amenuddin bin Mohd Salleh (P45665)
Tajuk : Kesan Efikasi Kendiri Guru Sejarah Terhadap Amalan Pengajaran Berbantukan Teknologi Maklmumat dan Komunikasi (ICT)

Penulis : Azwan Ahmad (SMK Syed Alwi, Kangar, Perlis)
Abdul Ghani Abdullah (Universiti Sains Malaysia, P.P)
Mohammad Zohir Ahmad (Universiti Sains Malaysia, P.P)
Abd. Rahman Hj Abd. Aziz (Universiti Sains Malaysia, P.P)

Sumber : Jurnal Penyelidikan Pendidikan (Jilid 7 2005)

1.Abstrak :

- Abstrak mengandungi tujuan untuk mengenal pasti tahap efikasi kendiri guru dan tahap amalan pengajaran sejarah berbantukan ICT. Di samping itu perhubungan antara efikasi kendiri guru dengan amalan pengajaran sejarah berbantukan ICT turut dikaji.

- Sampel kajian seramai sembilan puluh lima orang guru sejarah dipilih secara rawak daripada lima belas buah sekolah menengah kebangsaan harian di negeri Perlis Indera Kayangan.

- Data dikutip daripada responden dengan menggunakan soal selidik bersakal Likert serta dianalisis dengan menggunakan statistic deskriptif, korelasi Pearson dan regresi berganda.

2. Pengenalan.

Pengenalan dimulakan dengan senario yang dihadapi oleh guru sejarah dalam menjalankan proses pengajaran dan Pembelajaran di sekolah dengan menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Penekanan yang diperlukan ialah kreativiti dan inovasi guru dalam P&P.

Guru juga harus memilih kaedah pengajaran pembelajaran yang boleh menarik minat serta mencabar kebolehan pelajar, merangsang pembelajaran dan menyeronokkan, berjaya melepaskan horizon intelektual, sosial, moral, kerohanian dan mewujudkan perspektif positif seperti merasa penting untuk dipelajari serta berguna untuk masa hadapan.

3. Efikasi Guru

tokoh-tokoh akademik terhadap efikasi guru dijelaskan oleh penulis dalam memantapkan penulisan beliau. Di antara contoh tokoh akademik yang menyatakan pendapat ialah Tschannen-Moran, Hoy dan Hoy (1998), Allinder (1995), (Guskey, 1988); Coladarci, 1992).

Tschannen-Moran, Hoy dan Hoy (1998), efikasi guru merujuk kepadakepercayaan guru akan keupayaan diri untuk menyusun atur dan melakukan satu siri tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan satu tugasan pengajaran dalam konteks yang spesifik. Dengan lain perkatan, efikasi guru merujuk kepada kepercayaan guru akan keupayan diri untuk mengajar dalam situasi pengajaran.

4. ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Harris (2000) mengkategorikan penggunaan ICT dalam P&P kepada tiga, iaitu:-

i. pertukaran interpersonal seperti penyertaan dalam kumpulan perbincangan eletronik, bilik darjah global yang melibatkan pelajar-pelajar bertukar pendapat tentang sesuatu topik dan hubungan elektronik dengan pakar.

ii. koleksi maklumat yang melibatkan pelajar-pelajar dan guru-guru berkongsi atrikel, sumber pengajaran dan rancangan pengajaran atau berkongsi data untuk dianalisis.

iii. projek yang melibatkan penyelesaian masalah selari yang melibatkan pelajar daripada pelbagai lokasi meninjau sesuatu dan kemudiannnya berkongsi kaedah dan dapatan kajian.

5. Metodologi Kajian

a. Kajian deskriptif ini melibatkan responden seramai 95 orang guru Sejarah yang dipilih secara rawak dari 15 buah sekolah menengah harian biasa di seluruh negeri Perlis menggunakan borang soal selidik.

b. Instrumen yang digunakan untuk mengukur amalan guru Sejarah terhadap penggunaan ICT dalam kajian tersebut. Item-item tersebut terlebih dahulu telah diklasifikasikan kepada dua dimensi iaitu :
o Amalan penggunaan ICT untuk mencari maklumat sejarah (EPIK).
o Amalan penggunaan ICT untuk menyampaikan pengajaran sejarah (EPICT). Kebolehpercayaan soal selidik ini adalah tinggi dengan nilai Cronbach Alpa yang peroleh ialah sebanyak 0.82.

c. Semua data yang diperoleh daripada responden telah dianalisis dengan menggunakan min, sisihan piawai dan korelasi Pearson antara variabel bebas dan bersandar.

d. Kesan efikasi kendiri guru Sejarah terhadap amalan pengajaran berbantukan ICT pula telah dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

6. Dapatan Kajian

a. Secara keseluruhannya efikasi pengajaran berbantukan ICT guru Sejarah adalah sederhana kerana memperoleh skor min sebanyak 3.45.
b. Hasil korelasi Pearson pula menunjukkan bahawa terdapat hubungan signifikan dan sederhana kukuh antara efikasi guru dengan amalan pengajaran Sejarah menggunakan ICT dan dimensinya iaitu nilai koefisien “r” antara 0.69 hingga 0.76.

7. Perbincangan dan Implikasi Kajian

a. Dapatan kajian menunjukkan efikasi secara keseluruhannya guru sejarah mempunyai tahap efikasi yang sederhana terhadap pengajaran sejarah berbantukan ICT.

b. Dapatan ini juga mengukuhkan pernyataan bahawa terdapat dalam kalangan guru sejarah yang masih mempunyai sikap fobia, takut serta negatif menerima perubahan kerana mereka lebih gemar dengan kaedah lama yang bersandarkan buku teks, nota edaran atau menulis pada papan hijau sahaja.

c. Dapatan ini menggambarkan bahawa pengintergrasian ICT dalam P&P dalam kalangan guru sejarah masih tidak lagi pada tahap yang tidak memuaskan kemungkinan kurangnya latihan berkaitan.

d. Dapatan ini menjelaskan bahawa apabila efikasi guru sejarah terhadap penggunaan ICT dalam pengajaran sejarah meningkat, ia turut meningkatkan amalan penggunaan ICT dalam pengajaran sejarah.

e. Kajian ini mempunyai beberapa implikasi, antaranya ialah guru sejarah harus lebih berani menggunakan kaedah pengajaran berbantukan ICT kerana rasa bimbang dan takut masih menguasai diri guru sejarah.


Kesimpulan

a. Dapatan kajian jelas menunjukkan bahawa efikasi mempengaruhi amalan penggunaan ICT guru sejarah dalam melaksanakan pengajaran sejarah.

b. Guru sejarah seharusnya mempunyai keyakinan untuk mengintergrasikan ICT dalam pengajaran bagi meningkatkan “outcomes” dan keberkesanan pengajaran.

PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN REKA BENTUK PERISIAN

KEJURULATIHAN KOMPUTER
ULASAN JURNAL

HASRUL AMENUDDIN BIN MOHD SALLEH
P 45665

Tajuk Jurnal : Pembangunan dan Penilaian Rekabentuk Perisian PPBK Latih Tubi Matematik : Nombor Negatif
Penulis : Elango a/l Periasamy
Sumber : Jabatan Teknologi Pendidikan, Maktab Perguruan Islam .


1. Abstrak

- Abstrak mengandungi tujuan untuk membangunkan dan menilai reka bentuk sebuah perisian latih tubi Matematik bagi topik Nombor Negatif berdasarkan Sukatan Pelajaran Matematik KBSM Tingkatan Satu dalam Bahasa Inggeris yang mengambilkira pengintegrasian proses Pembelajaran Masteri.

- Kaedah Tinjauan dan temu bual telah dijalankan kepada pelajar Tingkatan Satu di Sekolah Menengah Sungai Pelek Daerah Sepang Negeri Selangor dengan menggunakan instrumen CD-ROM dan soal selidik.

- Hasil Kajian perisian latih tubi ini sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri Berbantu Komputer bagi topik Nombor Negatif.

2. Pengenalan

Pengenalan bagi jurnal ini dimulakan dengan memaparkan mengenai perubahan
di dalam Sistem Pendidikan Malaysia, di mana keperluan penggunaan perisian komputer dalam pengajaran dan pembelajaran akan diberi penekanan. Guru atau pendidik perlu bersedia menerima perubahan paradigma dengan menggunakan komputer dengan baik. Pengajaran dan Pembelajaran Berbantu Komputer (PPBK) mendorong pelajar menanam sifat berdikari sewaktu mereka mempelajari dan meneroka sesuatu bidang ilmu.

Oleh itu, sumbangan dan penglibatan guru-guru dalam proses penghasilan bahan-bahan PPBK akan membantu mempertingkatkan kualiti serta keberkesanan sistem pendidikan secara keseluruhannya.

Komen : Pengenalan ditulis dengan baik dan ringkas. Ianya bermula dengan menceritakan perubahan keperluan penggunaan perisian komputer dalam pengajaran dan pembelajaran. kemudian diikuti dengan keperluan guru bagi perubahan yang dinyatakan. Terdapat pengaliran idea di dalam penulisan pengenalan artikel ini. Penulis disarankan agar menyatakan kebaikan atau perbandingan PBBK dengan sistem yang terdahulu.

3. Penyataan Masalah

Perisian PPBK yang terdapat dalam pasaran masa kini kurang sesuai, tidak bermutu dan tidak menepati kehendak atau objektif Falsafah Pendidikan Negara (Ow 2000). Justeru, tanggungjawab menghasilkan perisian tidak seharusnya dilepaskan kepada pakar komputer sahaja.Oleh kerana itu pengkaji telah menjalankan temu bual dengan lima orang guru yang berpengalaman untuk mengenalpasti sejauhmanakah perlaksanaan pembelajaran Masteri dalam proses pengajaran dan pembelajaran Matematik Tingkatan 1 di Sekolah Menengah Sungai Pelek Daerah Sepang Negeri Selangor.

Justeru, guru-guru yang ditemu bual menyatakan bahawa mereka mampu menyediakan bahan-bahan tetapi perlaksanaannya secara praktik adalah tidak mungkin. Ini adalah kerana jumlah kandungan sukatan pelajaran yang perlu dihabiskan, bilangan waktu pengajaran tidak cukup dan jumlah pelajar yang ramai iaitu sehingga 200 bagi seorang guru.

Kajian ini ialah bertujuan merekabentuk perisian PPBK latih tubi yang sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri berbantu komputer bagi tajuk Nombor Negatif Sukatan Pelajaran Matematik KBSM Tingkatan 1 dalam Bahasa Inggeris.

Komen : Penyataan masalah yang lengkap dengan temu bual bersama guru yang terlibat dan dapatan temu bual memberi gambaran sebenar masalah yang dihadapi oleh guru.

4. Objektif Kajian

Terdapat lima objektif kajian yang dipaparkan oleh penulis, ianya mempunyai kesinambungan atau berhubung kait dengan penyataan masalah, pengenalan dan abstrak. Ianya mengandungi pembangunan reka bentuk perisian PPBK latih tubi, merekabentuk aspek isi kandungan, merekabentuk aspek pedagogi perisian, merekabentuk aspek teknikal perisian dan penilaian reka bentuk perisian. Objektif yang dikemukakan bersesuaian dengan kehendak pengkaji dan penilai.

5. Definisi istilah

Penulis telah mendefinisikan tentang perisian latih tubi, pembelajaran masteri berbantu komputer dan reka bentuk PPBK. Hujah penulis diperkuat dan disokong oleh ahli akedemik yang terkenal sebagai contoh Bloom (1981), Hannafin dan Peck (1998) dan sebagainya.

6. Rekabentuk kajian

Reka Bentuk kajian melibatkan dua langkah. Langkah pertama ialah reka bentuk pembangunan perisian dan langkah kedua ialah Penilaian reka bentuk berkenaan. Setiap reka bentuk yang dikemukakan diperjelaskan oleh penulis dengan baik sekali.

Reka Bentuk Pembangunan

Pembangunan reka bentuk perisian PPBK latih tubi ini adalah berasaskan kepada Model Reka Bentuk Sistem, hasil pengubahsuaian model Waterfall (Sommerville 2001). Model ini merangkumi lima fasa. Fasa 1: Kajian Permulaan, Fasa 2: Analisis Keperluan, Fasa 3: Reka Bentuk, Fasa 4: Implementasi dan Fasa 5: Penyelenggaraan. Penilaian PPBK latih tubi secara berterusan dalam bentuk formatif dijalankan di sepanjang fasa pembangunan. Kajian ini hanya melibatkan fasa 1 hingga fasa 3 sahaja.

Reka Bentuk Penilaian

Kajian ini merupakan pembangunan dan penilaian reka bentuk perisian PPBK latih tubi Matematik bagi tajuk Nombor Negatif Tingkatan 1. Kajian ini menggunakan pendekatan tinjauan keratan lintang (Cross Sectional) yang dijalankan ke atas sekumpulan guru Matematik di lima buah Sekolah Menengah di Daerah Sepang, Negeri Selangor.

Sampel kajian terdiri daripada 80 orang guru Matematik. Pensampelan secara rawak mudah. Pengkaji menggunakan soal selidik untuk menilai reka bentuk perisian PPBK latih tubi dari aspek isi kandungan, aspek pedagogi dan aspek teknikal. Kaedah analisis yang digunakan ialah analisis deskriptif dalam bentuk peratusan, kekerapan, min dan sisihan piawai. Kajian rintis dijalankan dan nilai pekali Alpha Cronbach secara keseluruhan ialah 0.7896.

Manakala, nilai pekali Alpha Cronbach mengikut konstruk ialah 0.7059 bagi konstruk isi kandungan, 0.6202 bagi konstruk pedagogi dan 0.6243 bagi konstruk teknikal. Walaupun tiada batasan khusus yang boleh digunakan bagi menentukan pekali kebolehpercayaan yang boleh digunakan bagi mengukur sesuatu alat ukur, pekali kebolehpercayaan yang melebihi 0.6 sering digunakan (Mohd. Majid 1998). Oleh itu, soal selidik kajian ini boleh digunakan bagi mengukur objektif-objektif kajian ini.

7. Dapatan Kajian

Terdapat empat persolan kajian yang perlu dirungkaikan iaitu Sejauhmanakah reka bentuk aspek isi kandungan perisian latih tubi ini sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri berbantu komputer bagi tajuk Nombor Negatif ? Secara keseluruhannya, hasil kajian ke atas konstruk isi kandungan reka bentuk perisian latih tubi Matematik memberikan nilai min dari 4.18 hingga 4.74. Ini menunjukkan bahawa min bagi konstruk isi kandungan melebihi 4.00. Nilai ini terletak di antara skala setuju dan sangat setuju. Oleh itu, reka bentuk aspek isi kandungan perisian latih tubi ini sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri berbantu komputer bagi tajuk Nombor Negatif.

Persoalan kajian kedua pula, Sejauhmanakah reka bentuk aspek pedagogi perisian latih tubi ini sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri berbantu komputer bagi tajuk Nombor Negatif ?

Secara keseluruhannya, hasil kajian ke atas konstruk pedagogi reka bentuk perisian latih tubi Matematik memberikan nilai min dari 4.41 hingga 4.63. Ini menunjukkan bahawa nilai min bagi konstruk pedagogi melebihi 4.00. Nilai ini terletak di antara skala setuju dan sangat setuju. Oleh itu, reka bentuk aspek pedagogi perisian latih tubi ini sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri berbantu komputer bagi tajuk Nombor Negatif kecuali bagi item 9 dan item 12. Ini adalah kerana bagi item 9 serta item 12, nilai min ialah 3.96 dan 3.99 masing-masing. Justeru, nilai min bagi kedua-dua item ini kurang daripada 4.00. Nilai ini terletak di antara skala sangat tidak setuju dan tidak pasti.

Persoalan kajian ketiga, Sejauhmanakah reka bentuk aspek teknikal perisian latih tubi ini sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri
berbantu komputer bagi tajuk Nombor Negatif ?
Secara keseluruhannya, hasil kajian ke atas konstruk teknikal reka bentuk perisian
latih tubi Matematik memberikan nilai min dari 4.05 hingga 4.81. Ini menunjukkan bahawa nilai min bagi konstruk pedagogi melebihi 4.00. Nilai ini terletak di antara skala setuju dan sangat setuju. Oleh itu, reka bentuk aspek teknikal perisian latih tubi ini sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri berbantu komputer bagi tajuk Nombor Negatif kecuali bagi item 17 dan item 25. Ini adalah kerana bagi item 17 serta item 25, nilai min ialah 3.56 dan 3.97 masing-masing. Justeru, nilai min bagi kedua-dua item ini kurang daripada 4.00. Nilai ini terletak di antara skala sangat tidak setuju dan tidak pasti.

Persoalan kajian keempat, Sejauhmanakah penilaian reka bentuk perisian PPBK latih tubi ini sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri
berbantu komputer bagi aspek isi kandungan, aspek pedagogi dan aspek teknikal?
Hasil dapatan nilai min keseluruhan aspek reka bentuk isi kandungan, aspek reka bentuk pedagogi dan aspek teknikal ialah 4.42, 4.34 dan 4.31 masing-masing. Ini bermakna min keseluruhan aspek-aspek itu memberikan nilai min dari 4.31 hingga 4.42. Justeru, nilai min keseluruhan bagi reka bentuk perisian latih tubi ini melebihi 4.00 dan nilai ini terletak di antara skala setuju dan sangat setuju. Oleh itu, reka bentuk perisian latih tubi ini sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri berbantu komputer bagi tajuk Nombor Negatif.

8. Penilaian Reka Bentuk Perisian Latih Tubi

Pada keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa reka bentuk perisian latih tubi Matematik ini sesuai dalam menepati keperluan perlaksanaan proses Pembelajaran Masteri berbantu komputer bagi tajuk Nombor Negatif. Ini menunjukkan bahawa pengintegrasian tiga teori dan tiga strategi pembelajaran serta strategi penerapan nilai-nilai murni menerusi aspek isi kandungan, aspek pedagogi dan aspek teknikal membolehkan pengwujudan suasana dan persekitaran pembelajaran masteri berbantu komputer. Dapatan ini disokong oleh pendapat Bennett dan Brennan (1996) yang mengkaji penggunaan perisian PPBK berasaskan
multimedia dengan reka bentuk minimalist.

Dalam reka bentuk PPBK mereka mencadangkan supaya pertimbangkan bukan hanya kepada teori- teori pembelajaran tetapi juga kepada persekitaran di mana pembelajaran itu mengambil tempat. Seterusnya, Jonassen et al. (1994) menyatakan bahawa media tidak seharusnya difokus hanya terhadap peranan media berkenaan tetapi juga terhadap proses pembelajaran dan jenis persekitaran pembelajaran.
Komen : Penilaian Reka Bentuk Perisian Latih Tubi yang dinyatakan di atas menunjukkan bahawa perisian latih tubi mempunyai kemampuan bagi memperbaiki dan menjadikan pelajar lebih bekemampuan dalam menguasai matematik di dalam Bahasa Inggeris. Saranan kepada penulis agar dapat membina perisian untuk pelajar yang berada di tingkatan yang lain juga.

9. Rumusan

Perisian latih tubi merupakan cara paling berkesan untuk menghasilkan objektif
pembelajaran memperbaiki kemahiran memori hafal. Kita perlu mengubah pandangan kita terhadap perisian latih tubi dari sebagai satu media yang menyampaikan arahan sahaja kepada satu alat untuk menyelesaikan masalah- masalah.
Komen : Rumusan ditulis bagi menjelaskan keberkesanan perisiaan latih tubi bagi memperbaiki kemahiran memori hafalan.

10. Rujukan
Komen : Senarai rujukan disertakan dan ia mencukupi serta relevan.

11. Bahasa

Komen : Penulisan artikel ini menggunakan laras bahasa yang senang difahami. Artikel ini tidak mengandungi ayat kompleks yang sukar difahami. Ia juga tidak terdapat jargon atau istilah-istilah yang sukar difahami.