Monday, June 29, 2009

Jurnal Kejulatihan Komputer 4

Effects of Multimedia Software on Achievement of Middle School Students
in an American History Class.

Karla V. Kingsley (University of New Mexico) Randall Boone (University of Nevada Las Vegas)
Journal of Research on Technology in Education 2008

Jurnal ini mengkaji kesan sains sosial terhadap Perisian Multimedia kepada pencapaian pelajar pertengahan gred 7 kelas sejarah sekolah di barat daya Amerika. Perisian pengajaran digunakan adalah program multimedia interaktif direka untuk mengajar pelajar tersebut melalui video, lagu, animasi, teks, dan media lain bagi membangunkan kemahiran berfikir kritikal (Ignite Learning, 2003). Guru dan aktiviti pelajar, pra uji dan post test skor, dan kaedah percubaan untuk pengajaran dan kawalan keadaan telah didokumenkan.

Kuncikata: multimedia teknologi yang suruhan, pengajaran, perisian pendidikan, sosial kajian-kajian pencapaian.

Kaedah
Alat taksiran aneka pilihan iaitu pra uji dan post test skor disediakan sebagai sumber data rendah dalam bentuk penyelidikan quasi percubaan.

Bentuk Penyelidikan
Kajian ini memeriksa korelasi penggunaan perisian multimedia dan hasil pelajar, markah pencapaian pada kriteria berasaskan ujian piawaian. . Analisis data daripada skor ujian 184 pelajar menggunakan deskriptif dan berdasarkan prosedur statistik inferens dan hasil berorientasikan keputusan ujian. Skor Pra uji dan post test untuk pelajar terkawal dan kumpulan percubaan telah diadili dengan menggunakan ujian t dengan tidak sama varians.
Pelajar diajar oleh empat orang guru yang berbeza. Kumpulan pelajar percubaan menerima rawatan (i.e., use of the Ignite! program) dan tambahan buku teks serta syarahan. Kumpulan kawalan hanya menerima buku teks dan syarahan tetapi tidak gunakan Ignite! program. Sampel keseluruhan adalah 184 pre tests dan post tests, diperolehi dari satu kelompok uji kaji termasuk 93 orang pelajar, dan satu kumpulan kawalan termasuk 91 orang pelajar.

Sepanjang kajian ini, data kualitatif dikutip, pemerhatian mingguan ke bilik darjah ditambah dengan perbualan dan temuduga tidak rasmi dengan guru-guru sepanjang 7 bulan. Menggunakan program perisian komputer Statistical Product dan penyelesaian perkhidmatan (SPSS), deskriptif dan berdasarkan inferens.

No comments:

Post a Comment