Monday, June 29, 2009

Jurnal Kemahiran Berfikir 5

Enhancing online collaborative argumentation through question
elaboration and goal instructions.

J.D. Golanics & E.M. Nussbaum
Department of Educational Psychology, University of Nevada, Las Vegas, NV, USA

Kajian ini berkenaan mempertingkatkan talian kolaboratif dalam mengolah soalan dan arahan bermatlamat. Ia boleh memperbaiki pemahaman dan menyelesaikan masalah kemahiran. Kajian menggunakan WebCT untuk meneroka peningkatan penghujahan, menggunakan perbincangan web, ia adalah perkara yang pelajar harus capai.

Kajian ini telah dijalankan di sebuah universiti barat daya. Para peserta seramai 141 orang siswazah didaftarkan dalam psikologi pendidikan (pra perkhidmatan guru) berumur 18 hingga 52 tahun. Peserta membincangkan mengenai kebertanggungjawaban pakaian seragam sekolah pada WebCT. Tujuannya ialah untuk meneroka pembangunan kemahiran menaakul.

Reka bentuk dan prosedur
Para peserta tinjauan dengan demografi rendah, kemudian kaji selidik sikap (jika boleh digunakan). Eksperimen itu menggunakan “crossed design with random assignment”.

Terdapat dua jenis model konsepsi untuk menganalisis hujah (Inci & Warnick 2002): ‘model piawai', menganalisis bagaimana tuntutan bagi mewujudkan hujah, kaunter hujah dan membuktikan salah (Beardsely 1950), dan ‘Model Toulmin' (1958).

Skor menganalisis menggunakan linear berhierarki, ‘pelajar' sebagai Level 1 dan ‘kumpulan' sebagai Level 2. MLwiN, satu program pemadanan pelbagai statistik telah digunakan untuk prosedur ini.

Perbincangan dalam talian mampu menjana pantulan meta kognitif dan co huraian pengetahuan (Baker 2003). Kajian ini menunjukkan yang terdapat sesetengah perkara memudah pengajar itu memperbaiki penjelajahan kaunter hujah dalam persekitaran dalam talian.

Kemahiran kolaboratif menjadikan pelajar berkongsi idea di samping menjana pemikiran yang kreatif dan kritis bersama rakan-rakan.

No comments:

Post a Comment